Červnový kulatý stůl (2010) – výstup

Jak dlouho bude ještě vládnout známka na českých školách?

Cílem červnového kulatého stolu bylo hledat odpovědi na následující otázky:
● Existuje kvalitativní rozdíl mezi slovním hodnocením a známkovou klasifikací?
● Jak ovlivňuje způsob hodnocení vztah učitele a žáka?
● Proč je známková klasifikace tak oblíbená a žádaná učiteli i rodiči?
● Jaký je dopad principu klasifikace na celou společnost?

Téma vzbudilo zájem především pracovníků odborných institucí, přítomni byli představitelé sdělovacích prostředků – redaktoři ČTK a ČT, zástupci škol reprezentovali především školy s alternativními metodami výuky a tedy ty, které slovního hodnocení využívají.

Zápis z kulatého stolu.

Květnový kulatý stůl (2010) – výstup

Školství řízené daty: Co potřebujeme znát a neznáme – a jak se to dozvíme?

Cílem květnového kulatého stolu bylo hledat odpovědi na následující otázky:
• Jak by mohlo fungovat školství, které by bylo řízeno s oporou o data?
• Které údaje jsou potřebné k řízení školství?
• Které údaje jsou k dispozici a které chybějí?
• Jak je možné potřebné údaje získávat?
• Jak se získanými údaji dále nakládat?
• Jaká rizika jsou spojená se způsoby získávání a využívání údajů?

Téma vzbudilo zájem především pracovníků odborných institucí, řídící sféry na úrovni státu i krajů, přítomni byli redaktoři některých médií, učitelé se však zúčastnili jen sporadicky.

Zápis z kulatého stolu. Microgaming – största casino spelutvecklare

Dubnový kulatý stůl (2010) – výstup

Organizátoři dubnového kulatého stolu pozvali zástupce vybraných politických stran, aby představili školské veřejnosti záměry svých stran v oblasti školství. Na základě jejich odpovědí na připravené otázky bylo možno porovnat názory stran na řešení aktuálních problémů ve školství a jejich budoucí školskou politiku.

Ve srovnání s předchozími kulatými stoly v tomto školním roce bylo účastníků velmi mnoho, zastoupeni byli především pracovníci odborných institucí, přítomni byli redaktoři některých médií, opět však téměř chyběli učitelé.

Jednání kulatého stolu se za jednotlivé politické strany zúčastnili:
ČSSD – paní poslankyně Mgr. Vlasta Bohdalová
KDU ČSL – paní RNDr. Erika Krausová, pedagog SPŠS
Strana zelených – pan Mgr. Ondřej Liška, předseda strany
Věci veřejné – pan Mgr. Josef Dobeš, místopředseda

Z dalších pozvaných zástupců se nedostavili pan poslanec PhDr. Walter Bartoš z ODS a s omluvou pan Mgr. Jan Vitula, garant pro školství z TOP 09.

Představitelům politických stran byly položeny následující otázky:
• Jaké problémy v českém školství považujete za nejzávažnější? Který z nich pokládáte za absolutní prioritu, a musí se řešit? Jak?
• Máte reformu vzdělávání ve svém volebním program? Jak hodnotíte její dosavadní průběh? Jak ji chcete podpořit, příp. jinak zacílit?
• Má vaše strana zájem o řízení ministerstva školství? Jakou roli ve vzdělávacím systému by podle vás mělo hrát?
• Chce vaše strana systematicky podporovat učitele? Jak a v čem?

Zápis z kulatého stolu.

Březnový kulatý stůl (2010) – výstup

Březnový kulatý stůl navázal na únorové téma, které se týkalo standardu učitelské práce. Zatímco v únoru o svých zkušenostech hovořili zástupci českých škol, v březnu se účastníci seznámili se zkušenostmi v zahraničí – z Nizozemí, Velké Británie a Slovenské republiky. Cílem bylo podpořit teze a argumentaci ke standardu formulované ve stanovisku SKAV.

Zápis z kulatého stolu.

Únorový kulatý stůl (2010) – výstup

Únorový kulatý stůl řešil otázku, zda české školy potřebují standard učitelské práce a pokud ano, k čemu a za jakých podmínek plní standard učitelské práce pozitivní roli. Setkání bylo pojato jako sdílení praktických zkušeností škol, kde je vnímána důležitost zavedení standardu práce učitele a kde s hodnocením práce učitelů již mají zkušenosti. Mezi účastníky byli zastoupeni především pracovníci odborných institucí, některých médií, téměř však chyběli učitelé, jimž by právě toto pojetí mohlo přinést impulsy k jejich vlastní práci.

Zápis z kulatého stolu.

Lednový kulatý stůl (2010) – výstup

Lednový kulatý stůl vycházel z teze, že kvalita vzdělávání i rozvoj školy závisí především na kvalitě učitele a hledal odpovědi na otázky, na co by se měla zaměřit jeho podpora, jaké formy jsou nejúčinnější a jak nejlépe využít získaných zkušeností. Účast nebyla veliká, mezi účastníky byli především zástupci odborných institucí, téměř chyběli představitelé škol.

Zápis z kulatého stolu.