Stanovy

Stanovy Stálé konference asociací ve vzděláváni, z. s.

PREAMBULE

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s., (akronym SKAV, z. s.) je dobrovolný nezávislý svazek právnických a fyzických osob, které se angažují v oblasti vzdělávání. SKAV, z. s., je spolkem dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. Spolek respektuje plnou autonomii členských organizací a navazuje na činnost neformálního sdružení (fungujícího v letech 1999–2003) se stejným názvem a zaměřením.

1. NÁZEV A SÍDLO

1.1. Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s., (dále jen „spolek“) má své sídlo v Kladně.

2. ÚČEL, POSLÁNÍ A HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

2.1. Účelem spolku je podporovat a chránit možnosti progresivních změn v systému vzdělávání a prostředí, které tyto změny umožňuje.

2.2. Posláním spolku je prostřednictvím podpory rozvoje vzdělávání usilovat o společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založená na svobodě a zodpovědnosti každého jedince. Smyslem vzdělávání je podle členů spolku, aby každý mohl rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život. Členové spolku se shodují na souboru základních principů („Desatero o vzdělávání“), které se týkají vzdělávání v průběhu celého života, a ve svých činnostech usilují o jejich naplnění.

2.3. Hlavní činností spolku je zejména:

2.3.1. podporovat vzájemnou výměnu informací a komunikaci mezi nevládními neziskovými organizacemi, veřejností, státní správou a samosprávou;

2.3.2. koordinovat postupy členských organizací při realizaci strategických záměrů ve vzdělávání a prosazovat je;

2.3.3. pořádat konkrétní aktivity (například konference, pracovní semináře) zaměřené na zkvalitnění vzdělávacího procesu;

2.3.4. podporovat sebevzdělávání svých členů;

2.3.5. poskytovat vzdělávací a konzultační služby;

2.3.6. zpracovávat a vydávat odborné publikace, studie, sborníky, příručky a brožury;

2.3.7. realizovat projekty ve vzdělávací a sociální oblasti včetně lektorské činnosti.

2.4. Vedlejší činností spolku je sociální podnikání.

3. ČLENSTVÍ

3.1. Osoba se může stát členem spolku jako:

3.1.1. člen s plnými hlasovacími právy a povinnostmi (dále jako „Člen“, respektive „Členství“);

3.1.2. čestný člen (dále jako „Čestný člen“);

3.1.3. přidružený člen (dále jako „Přidružený člen“).

3.2. Členem se může stát právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, která zastupuje jmenovitý významný program nebo trend v oblasti vzdělávání, která souhlasí s účelem a posláním spolku. Členství nového Člena ve spolku vzniká rozhodnutím členské schůze o přijetí čekatele, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech Členů. Pokud se více než desetina Členů vysloví proti přijetí, platí, že usnesení nebylo přijato.

3.3. Čestným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let působící v oblasti vzdělávání, která svojí dlouhodobou aktivní činností významně přispěla k pozitivnímu rozvoji spolku. Členství nového Čestného člena ve spolku vzniká rozhodnutím členské schůze, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech Členů. Pokud se více než desetina Členů vysloví proti přijetí, platí, že usnesení nebylo přijato.

3.4. Přidruženým členem se může stát právnická osoba, která splnila podmínky Členství ve spolku, avšak není schopna řádně plnit povinnosti Člena spočívající v pravidelné účasti na činnosti spolku. Členství nového Přidruženého člena ve spolku vzniká rozhodnutím členské schůze o přijetí čekatele, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech Členů. Pokud se více než desetina Členů vysloví proti přijetí, platí, že usnesení nebylo přijato. Přidruženým členem se může rovněž stát i stávající Člen, a to na základě
písemného sdělení adresovaného spolku. Členství se pak mění na Přidružené členství prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém oznámení spolku došlo. Uvedeným postupem (písemným sdělením) se může rovněž Přidružený člen stát Členem se všemi právy a povinnostmi.

3.5. Členové, již jsou právnickými osobami, delegují pro spolek svého zástupce a náhradníka (dále jen „Delegáti“). Delegací uděluje člen Delegátům plnou moc jednat za člena ve všech věcech týkajících se spolku.

3.6. Jakákoli forma členství ve spolku zaniká:

3.6.1. skončením měsíce, ve kterém spolku došlo písemné oznámení člena o vystoupení ze spolku;

3.6.2. zánikem člena, který je právnickou osobou;

3.6.3. úmrtím člena, který je fyzickou osobou;

3.6.4. vyloučením člena z důvodu neplnění členských povinností nebo porušování cílů spolku;

3.6.5. zánikem spolku.

3.7. O vyloučení člena rozhoduje na návrh odborné konference členská schůze.

3.8. Při zániku členství ve spolku nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků, ani jakýchkoliv vkladů do spolku nebo majetku spolku.

3.9. Při zániku spolku nevzniká členům nárok na majetek spolku.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

4.1. Všichni Členové mají právo:

4.1.1. podílet se na veškeré činnosti spolku;

4.1.2. být informováni o činnosti kontrolního výboru, odborné konference a členské schůze;

4.1.3. účastnit se prostřednictvím Delegátů jednání odborné konference a členské schůze;

4.1.4. hlasovat a volit do kontrolního výboru spolku a navrhovat kandidáty;

4.1.5. volit ad hoc zástupce pro jednání spolku s jinými subjekty;

4.1.6. podávat podněty orgánům spolku;

4.1.7. podat odvolání proti rozhodnutím orgánů spolku k členské schůzi, která je povinna je projednat na nejbližším zasedání.

4.2. Všichni Členové mají povinnost:

4.2.1. dodržovat stanovy a další předpisy a rozhodnutí přijatá orgány spolku;

4.2.2. podílet se svou činností na dosahování cílů spolku;

4.2.3. zachovávat a nepoškozovat dobré jméno spolku;

4.2.4. plnit usnesení členské schůze v rozsahu, který odpovídá typu jejich členství;

4.2.5. platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky;

4.2.6. jmenovat Delegáty, jejichž prostřednictvím se podílejí na činnosti spolku;

4.2.7. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

4.3. Čestným a Přidruženým členům spolku náležejí přiměřeně všechna práva Člena s výjimkou volebních a hlasovacích práv. Na Čestné a Přidružené členy se vztahují všechny povinnosti Člena s výjimkou povinností spočívajících v pravidelné účasti na činnosti spolku.

5. ČEKATELSTVÍ

5.1. Členství právnické osoby ve spolku předchází status čekatele. Status čekatele je přechodný a slouží jako příležitost pro potvrzení a sblížení souladu ve vzdělávacích principech mezi čekatelem a spolkem. Čekatelství vzniká rozhodnutím členské schůze o přijetí čekatele, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech Členů na základě žádosti právnické osoby o status čekatele adresované spolku nebo na výzvu kontrolního výboru. Pokud se více než desetina Členů vysloví proti přijetí, platí, že usnesení nebylo
přijato.

5.2. Čekatel je povinen nejpozději do 1 roku od přijetí za čekatele doložit splnění podmínek členství, zejména soulad s principy schválenými Členy spolku, a požádat o přijetí za člena. Členové mohou navrhnout hlasování o přijetí čekatele za člena spolku kdykoliv v tomto období. Čekatelství zaniká přijetím za člena spolku, nebo uplynutím 1 roku, aniž by čekatel podal návrh na přijetí za člena spolku. Na návrh čekatele a se souhlasem členské schůze lze toto období jednou prodloužit o další rok.

5.3. Čekatel má právo:

5.3.1. být informován o činnosti spolku;

5.3.2. vyjadřovat se k činnosti spolku a navrhovat činnosti vedoucí k naplnění cílů spolku;

5.3.3. účastnit se bez hlasovacích a volebních práv jednání odborné konference a členské schůze.

5.4. Čekatel má povinnost:

5.4.1. aktivně se podílet na činnosti spolku a spolupracovat s ostatními členy;

5.4.2. dodržovat stanovy;

5.4.3. napomáhat k dosažení cílů spolku;

5.4.4. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;

5.4.5. jmenovat Delegáty, jejichž prostřednictvím se bude podílet na činnosti spolku.

5.5. Čekatel nemá právo hlasovat ani vystupovat navenek za spolek.

6. ORGÁNY SPOLKU

6.1. Orgány spolku jsou:

6.1.1. členská schůze;

6.1.2. ředitel;

6.1.3. kontrolní výbor;

6.1.4. odborná konference.

7. ČLENSKÁ SCHŮZE

7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové spolku a čekatelé. Právo hlasovat na členské schůzi mají pouze Členové. Čestní členové, Přidružení členové a čekatelé mají hlas poradní. Členská schůze se schází podle potřeby, jedenkrát ročně se pak koná výroční členská schůze, která rozhoduje o schválení plánu činnosti, rozpočtu, účetní závěrky a výroční zprávy spolku. Výroční členská schůze se koná zpravidla prezenčně.

7.2. Členskou schůzi svolává písemně ředitel, v odůvodněných případech na základě vlastního rozhodnutí kontrolní výbor. Pozvánka musí být odeslána nejméně 15 kalendářních dní přede dnem konání členské  schůze. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina Členů, a to nejpozději do 15 dnů od doručení této žádosti. Členská schůze může probíhat prezenčně nebo prostřednictvím audiovizuálních prostředků elektronické komunikace, vždy však v reálném čase. Členové se mohou zúčastnit i prezenční členské schůze prostřednictvím audiovizuálních prostředků elektronické komunikace.

7.3. Členská schůze zejména:

7.3.1. rozhoduje o všech věcech, které si vyhradí k rozhodnutí;

7.3.2. schvaluje stanovy spolku, popř. statut spolku, a rozhoduje o jejich změnách;

7.3.3. schvaluje jednací a volební řád spolku, který upravuje způsoby rozhodování a rozhoduje o jeho
změnách;

7.3.4. rozhoduje o koncepčních otázkách, týkajících se činnosti spolku;

7.3.5. po projednání odbornou konferencí rozhoduje o přijetí nových členů;

7.3.6. schvaluje plán činnosti spolku;

7.3.7. udílí závazné pokyny ostatním orgánům spolku;

7.3.8. volí a odvolává členy kontrolního výboru spolku;

7.3.9. na návrh kontrolního výboru odvolává ředitele před skončením jeho funkčního období;

7.3.10. kontroluje činnost ředitele a kontrolního výboru;

7.3.11. rozhoduje o odvoláních proti orgánům spolku;

7.3.12. schvaluje plán činnosti, rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu spolku;

7.3.13. na návrh kontrolního výboru schvaluje výši členských příspěvků a způsob jejich placení;

7.3.14. rozhoduje o zániku spolku a jeho formě.

7.4. Členská schůze pořizuje o svých jednáních zápis, který obdrží v elektronické formě všichni členové
spolku a čekatelé.

7.5. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny Členů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech Členů. Každý Člen má jeden hlas. Pokud není členská schůze usnášeníschopná, svolá ředitel do 15 dnů od data konání členské schůze náhradní členskou schůzi. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při svolání členské schůze, lze projednávat a schválit jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech Členů.

7.6. Rozhodování mimo zasedání členské schůze (per rollam) je možné i za použití technických prostředků elektronické komunikace. V uvedeném případě zašle ředitel návrh znění rozhodnutí a případně podklady potřebné pro rozhodnutí všem členům spolku na kontaktní e-mailovou adresu, kterou Člen spolku sdělil. Lhůta pro vyjádření Člena nesmí být kratší než tři pracovní dny ode dne odeslání. Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě vyjádření k návrhu, platí, že se zdržel hlasování. Pro přijetí rozhodnutí per rollam je potřeba většiny hlasů všech Členů. Obdobně mohou hlasovat mimo zasedání i všechny ostatní kolektivní orgány spolku.

8. KONTROLNÍ VÝBOR

8.1. Kontrolní výbor je kontrolním a koordinačním orgánem spolku. Nad rámec svých kontrolních úkolů dále zejména:

8.1.1. vykonává kontrolní a další činnost výlučně v zájmu spolku;

8.1.2. podílí se na chodu spolku v době mezi zasedáními členské schůze;

8.1.3. ze svého středu volí předsedu kontrolního výboru, ten pak svolává jednání kontrolního výboru;

8.1.4. zajišťuje výběrové řízení a volí ředitele spolku; při opětovné volbě stejné osoby do funkce ředitele nemá kontrolní výbor povinnost opakovat výběrové řízení, nepožádá-li o to aspoň třetina Členů;

8.1.5. v odůvodněných případech pozastavuje výkon funkce ředitele a navrhuje členské schůzi jeho odvolání před skončením jeho funkčního období;

8.1.6. projednává návrhy a podněty členů spolku;

8.1.7. schvaluje žádosti o finanční podporu spolku;

8.1.8. schvaluje grantové žádosti;

8.1.9. je oprávněn navrhnout odborné konferenci, aby rozhodla o přijetí Čestného člena;

8.1.10. projednává návrh ředitele na výši mezd a odměn pracovníků spolku, rozhoduje o nich a stanovuje výši mzdy ředitele;

8.1.11. je oprávněn svolat členskou schůzi.

8.2. Kontrolní výbor je kolektivní poradní a kontrolní orgán spolku. Má pět členů. Členy kontrolního výboru volí a odvolává členská schůze z řad Delegátů nominovaných Členy, člen kontrolního výboru však nemusí být Delegátem po celé své funkční období. Členská schůze může rozhodnout, že jedno nebo dvě
místa v kontrolním výboru ponechá neobsazená. Kontrolní výbor není oprávněn kooptovat nové členy na neobsazená místa člena kontrolního výboru. Členská schůze může kdykoli zvolit nového člena kontrolního výboru na neobsazené místo v kontrolním výboru.

8.3. Funkční období jednotlivých členů kontrolního výboru je 2 roky. Členové kontrolního výboru mohou být voleni opakovaně. Člena kontrolního výboru může odvolat členská schůze i před skončením jeho funkčního období.

8.4. Kontrolní výbor zasedá nejméně 4x ročně, zpravidla však jednou měsíčně. Zasedání kontrolního výboru svolává ředitel nebo předseda kontrolního výboru. Jednání kontrolního výboru řídí předseda kontrolního výboru, v jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen kontrolního výboru. Pouze člen kontrolního výboru může vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru.

8.5. Kontrolní výbor rozhoduje ve všech otázkách nadpoloviční většinou hlasů všech zvolených členů kontrolního výboru. Každý člen kontrolního výboru má jeden hlas.

8.6. Jménem kontrolního výboru je oprávněn jednat každý jeho člen. Ustanovení o jednání za spolek tím nejsou dotčena. Souhlas s jednáním ředitele spolku je předseda kontrolního výboru oprávněn udělit jen tehdy, pokud se na něm kontrolní výbor předem usnesl.

8.7. Předseda kontrolního výboru oznámí všem Členům výsledky výběrového řízení na ředitele spolku a umožní Členům vyjádřit se k výsledkům výběrového řízení ve lhůtě 15 dnů. Kontrolní výbor je oprávněn zvolit ředitele až po uplynutí uvedené lhůty.

8.8. Zasedání kontrolního výboru prostřednictvím audiovizuálních prostředků elektronické komunikace a rozhodování mimo zasedání kontrolního výboru (per rollam) se přiměřeně řídí ustanoveními o distančním zasedání a hlasování členské schůze mimo zasedání. Kontrolní výbor pak rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech zvolených členů kontrolního výboru.

9. ŘEDITEL

9.1. Ředitel je statutárním orgánem spolku. Ředitel je volen kontrolním výborem spolku po projednání návrhu na jmenování členskou schůzí na dobu tří let. Opakované jmenování je možné i před skončením jeho volebního období. Ředitel může být odvolán kontrolním výborem i před skončením funkčního období. Pokud není ředitel jmenován, nebo pokud kontrolní výbor pozastavil výkon jeho funkce, vykonává jeho agendu předseda kontrolního výboru.

9.2. Ředitel zejména:

9.2.1. jedná jménem spolku navenek;

9.2.2. odpovídá za majetek a hospodaření spolku;

9.2.3. řídí chod spolku v době mezi členskými schůzemi, přičemž spolupracuje s kontrolním výborem;

9.2.4. svolává členskou schůzi, a to nejméně 1x ročně;

9.2.5. svolává odbornou konferenci, a to zpravidla 1x měsíčně, nejméně však 4x ročně;

9.2.6. je povinen svolat členskou schůzi nebo odbornou konferenci, požádá-li o to alespoň jedna třetina Členů;

9.2.7. eviduje a aktualizuje seznam členů všech forem, čekatelů a Delegátů;

9.2.8. připravuje program jednání členské schůze a odborné konference;

9.2.9. předává informace členům spolku;

9.2.10. zajišťuje přípravu a realizaci projektů podávaných spolkem;

9.2.11. předkládá odborné konferenci návrh plánu činnosti;

9.2.12. po projednání odbornou konferencí předkládá členské schůzi ke schválení návrh plánu činnosti, rozpočtu a výroční zprávy spolku;

9.2.13. na žádost kontrolního výboru se s poradním hlasem účastní jeho jednání.

10. ODBORNÁ KONFERENCE

10.1. Odborná konference je odborným orgánem spolku. Právo účastnit se konference mají všichni členové spolku a čekatelé. Právo hlasovat na  konferenci mají pouze Členové. Čestní, Přidružení členové a čekatelé se mohou účastnit jednání konference s hlasem poradním. Kterýkoli Člen může pověřit jako svého zástupce pro určitou odbornou konferenci i osobu, která není Delegátem. V odůvodněných případech a po předchozím ohlášení řediteli se mohou konkrétní části programu odborné konference zúčastnit i hosté. Konference se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně, nejméně však 4x ročně. Svolává ji ředitel. Pozvánka obsahuje zejména místo, čas a pořad zasedání a musí být odeslána nejméně 7 kalendářních dní přede dnem konání zasedání. Konference musí být svolána, požádá-li o to alespoň
jedna třetina Členů, a to nejpozději do 30 dnů od doručení této žádosti.

10.2. Odborná konference je schopna usnášet se za účasti většiny Členů. Usnesení přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů všech Členů. Pokud se více než desetina Členů vysloví proti usnesení, platí, že usnesení nebylo přijato. Každý Člen má jeden hlas. Pokud není odborná konference usnášeníschopná, může jednat, nemůže však přijímat usnesení. Může také uložit řediteli svolat do 15 dnů od data konání odborné konference náhradní odbornou konferenci.

10.3. Výsledky své projednací činnosti předkládá odborná konference ke schválení členské schůzi.

10.4. Odborná konference:

10.4.1. projednává stanovy spolku a návrhy jejich změn;

10.4.2. projednává jednací a volební řád spolku, který upravuje způsoby rozhodování;

10.4.3. projednává rozhodnutí, jimiž se naplňují cíle spolku;

10.4.4. projednává koncepční otázky, týkající se činnosti spolku včetně projektů podávaných spolkem;

10.4.5. projednává přijetí čekatelů a všech členů spolku;

10.4.6. rozhoduje o zřízení odborných skupin spolku;

10.4.7. přijímá a publikuje stanoviska k otázkám vzdělávání;

10.4.8. projednává plán činnosti, rozpočet spolku a výroční zprávu;

10.4.9. schvaluje záměry grantových žádostí podávané spolkem.

10.5. Odborná konference pořizuje o svých jednáních zápis, který obdrží všichni členové spolku a čekatelé.

10.6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při svolání odborné konference, lze projednat a rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech Členů.

10.7. Zasedání odborné konference prostřednictvím audiovizuálních prostředků elektronické komunikace a rozhodování mimo zasedání odborné konference (per rollam) se přiměřeně řídí ustanoveními o distančním zasedání a hlasování členské schůze, není-li dále uvedeno jinak.

10.8. Pracovní skupiny připravují odborné podklady pro konferenci a členskou schůzi. Členy mohou být zástupci členských organizací a Čestní členové. V případě potřeby se na jejich práci a jednání mohou podílet i osoby mimo spolek.

11. JEDNÁNÍ ZA SPOLEK

11.1. Jménem spolku jedná samostatně ředitel. Podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.

11.2. Při jednání, jehož ocenitelné plnění přesahuje částku 100 000 Kč nebo které se týká nemovitostí ve vlastnictví spolku (vč. jejich nabytí), vyžaduje jednání ředitele souhlas předsedy kontrolního výboru spolku, a to v písemné nebo elektronické podobě. Pro opakující se plnění sjednané na dobu neurčitou se za rozhodnou částku považuje součet plnění během kterýchkoli 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

11.3. Členská schůze může souhlasem nadpoloviční většiny všech členů uvedené omezení upravit.

12. HOSPODAŘENÍ SPOLKU

12.1. Každý Člen a Přidružený člen spolku je povinen platit členské příspěvky schválené členskou schůzí.

12.2. Kontrolní výbor může rozhodnout o plném nebo částečném osvobození některého člena od placení členského příspěvku v daném roce.

12.3. Příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dotace, nadační příspěvky, prostředky grantů, projekty, dary, dědictví apod.

12.4. Majetek spolku lze použít pouze v souladu se stanovami spolku za účelem plnění jeho cílů, a to co nejhospodárněji. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

12.5. Pro jednání přesahující částku 400 000 Kč nebo týkající se nemovitostí ve vlastnictví spolku (vč. nabývání) nebo spočívající v účasti na založení právnické osoby je ředitel povinen vyžádat si souhlas členské schůze. Ustanovení o jednání za spolek tím nejsou dotčena.

12.6. Náklady spojené s účastí na činnosti spolku si nese každý člen sám.

13. ZÁNIK SPOLKU

13.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem nebo pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění. V případě rozhodnutí členské schůze o zániku spolku rozhodne členská schůze zároveň o způsobu vypořádání majetku spolku.

14. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

14.1. Změna těchto stanov je možná pouze rozhodnutím členské schůze. Do 30 dnů od jejího schválení členskou schůzí předloží ředitel nové znění stanov registrujícímu orgánu. Stejně postupuje při změně informací o spolku zveřejňovaných ve veřejných registrech.

14.2. Na základě těchto stanov lze rozhodnutím členské schůze přijmout jednací a volební řád. Jedná se o samostatný dokument, jehož obsahem je podrobnější úprava veškerých řídících a rozhodovacích procesů ve spolku. Pracovníci spolku a členové orgánů spolku se mohou účastnit jednání orgánů spolku, zejména pokud to vyplývá z povahy jejich práce. Jednající orgán může svým usnesením vyloučit z jednání orgánu osoby, které nejsou jeho členy, nebo osoby bez plného hlasovacího práva.

14.3. V záležitostech, které tyto stanovy neupravují, se spolek řídí obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuálně platná verze schválená členskou schůzí 24. 9. 2020