Stanovy

Stanovy Stálé konference asociací ve vzděláváni, z. s.

I. Preambule

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (ve zkratce SKAV, z. s.) je dobrovolný nezávislý svazek právnických a fyzických osob, které se angažují v oblasti vzdělávání. SKAV, z. s. je spolkem dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném dle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Spolek respektuje plnou autonomii členských organizací a navazuje na činnost neformálního sdružení (1999-2003) se stejným názvem a zaměřením.

II. Název a sídlo

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (dále jen spolek) má své sídlo
v Kladně.

III. Účel, poslání a hlavní činnost spolku

1. Účelem je podporovat a chránit možnosti progresivních změn v systému vzdělávání a prostředí, které tyto změny umožňuje.

2. Posláním a cílem spolku je prostřednictvím podpory rozvoje vzdělávání usilovat o společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince. Smyslem vzdělávání je podle členů spolku, aby každý mohl rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život. Členové spolku se shodují na souboru základních principů (Desateru o vzdělávání), které se týkají vzdělávání v průběhu celého života, a ve svých činnostech usilují o jejich naplnění.

3. Hlavní činností spolku je zejména:
a) podporovat vzájemnou výměnu informací a komunikaci mezi
asociacemi, veřejností, státní správou a samosprávou;
b) koordinovat postupy členských organizací při realizaci strategických
záměrů ve vzdělávání a prosazovat je;
c) pořádat konkrétní aktivity (například konference, pracovní semináře)
zaměřené na zkvalitnění vzdělávacího procesu;
d) podporovat sebevzdělávání svých členů;
e) poskytovat vzdělávací a konzultační služby;
f) zpracovávat a vydávat odborné publikace, studie, sborníky, příručky
a brožury;
g) realizovat projekty ve vzdělávací a sociální oblasti včetně lektorské
činnosti.
4. Vedlejší činností spolku je sociální podnikání.

IV. Členství

1. Členem spolku se může stát
a) právnická osoba (nebyla-li založena za účelem podnikání) zastupující jmenovitý významný program nebo trend v oblasti vzdělávání uskutečňovaný v síti škol ČR, která souhlasí s účelem, posláním a cíli spolku a jejíž členství doporučili alespoň dva členové.
b) fyzická osoba starší 18 let působící v oblasti vzdělávání, které byl přiznán statut „čestného člena“ za podmínek stanovených v čl. IV odst. 4.

2. Členství ve spolku vzniká po uplynutí 30 dnů od rozhodnutí členské konference o přijetí, nevyjádřil-li během této doby žádný z členů svůj nesouhlas s přijetím nového člena.

3. Členové, již jsou právnickými osobami, delegují pro spolek své zástupce na jimi zvolené funkční období.

4. Členská konference může fyzické osobě přiznat status „čestného člena“. Tento status může být přiznán osobám, které svojí dlouhodobou aktivní činností významně přispěly k pozitivnímu rozvoji spolku.

5. Členové spolku, kteří se nemohou pravidelně účastnit činnosti spolku, ale chtějí podporovat účel, poslání a cíle spolku, mají možnost zvolit si status „přidruženého člena“ spolku.

6. Čestní a přidružení členové spolku nemají právo hlasovat na členské konferenci. Jinak jim však příslušejí všechna práva člena s výjimkou bodů d) a e) čl. V. odst. 1 těchto stanov a vztahují se na ně všechny povinnosti člena s výjimkou bodů c) a g) čl. V odst. 2 těchto stanov.

7. Členství ve spolku zaniká:

a) dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku výkonnému výboru;

b) zánikem člena – právnické osoby;

c) úmrtím člena – fyzické osoby;

d) vyloučením člena z důvodu neplnění členských povinností nebo porušování cílů spolku;

e) zánikem spolku.

8. O vyloučení člena rozhoduje členská konference.

9. Při zániku členství ve spolku nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků, ani jakýchkoliv finančních vkladů do spolku nebo majetku spolku.

10. Při zániku spolku nevzniká členům nárok na majetek spolku.

V. Práva a povinnosti členů

1. Všichni členové mají právo:

a) podílet se na veškeré činnosti spolku;

b) být informováni o činnosti výkonného výboru a členské konference;

c) účastnit se jednání členské konference (člena – právnickou osobu zastupuje pověřený zástupce);

d) hlasovat, volit a být voleni do výkonného výboru spolku a navrhovat kandidáty;

e) volit delegáty pro případná jednání se státní správou a samosprávou, nebo jinými spolky, pokud tito nejsou totožní s členy výkonného výboru;

f) podávat podněty orgánům spolku;

g) podat odvolání proti rozhodnutím orgánů spolku k členské konferenci, která je povinna je projednat na nejbližším zasedání.

2. Všichni členové mají povinnost:

a) dodržovat stanovy a další předpisy a rozhodnutí přijatá orgány spolku;

b) podílet se svou činností na dosahování cílů spolku;

c) vyjadřovat svá stanoviska na základě projednání dané problematiky v subjektu, který ve spolku zastupují;

d) nepoškozovat dobré jméno spolku;

e) plnit usnesení členské konference v rozsahu, který odpovídá typu jejich členství;

f) platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky;

g) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

VI. Čekatelství

1. Členství ve spolku předchází status čekatele. Status čekatele je přechodný a slouží jako příležitost pro vyjasnění souladu ve vzdělávacích principech mezi čekatelem a členy spolku. Status čekatele nevzniká automaticky projevením zájmu o členství, ale členové hlasují o přidělení tohoto statusu žádající organizaci. Za čekatele je přijata organizace na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny členů přítomných na členské konferenci.

2. Čekatel je povinen nejpozději do 1 roku od přijetí statusu čekatele doložit splnění podmínek členství a požádat o přijetí za člena. Členové mohou vyvolat hlasování o přijetí čekatele za člena spolku kdykoliv v tomto období podle svého rozhodnutí.

3. Čekatel je uváděn v seznamech, databázi a dalších odkazech na členy v případě, že o to projeví zájem. Po hlasování o členství končí status čekatelství.

4. Čekatel má tato práva: a) být informován o činnosti spolku, b) vyjadřovat se k činnosti spolku a navrhovat činnosti vedoucí k naplnění cílů spolku, c) účastnit se jednání členské konference (čekatele – právnickou osobu zastupuje pověřený zástupce).

5. Čekatel má tyto povinnosti: a) aktivně se podílet na činnosti spolku a spolupracovat s ostatními členy; b) dodržovat stanovy; c) napomáhat k dosažení cílů spolku; d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 6. Čekatel nemá právo hlasovat ani vystupovat navenek za spolek.

VII. Orgány sdružení

Orgány spolku jsou:
a) členská konference;
b) výkonný výbor;
c) výkonný ředitel.

VIII. Členská konference

1. Členská konference je nejvyšším orgánem spolku. Právo účastnit se členské konference mají všichni členové spolku a čekatelé. Právo hlasovat na členské konferenci mají však pouze členové s hlasovacím právem. Čestní, přidružení členové a čekatelé se mohou účastnit jednání členské konference bez hlasovacího práva s hlasem poradním. Členská konference se schází podle potřeby, zpravidla však 1x měsíčně (s výjimkou období školních prázdnin). Svolává ji písemně výkonný ředitel. Pozvánka obsahuje alespoň místo, čas a pořad zasedání a musí být odeslána nejméně 7 kalendářních dní přede dnem konání zasedání. Členská konference musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů spolku s hlasovacím právem, a to nejpozději do 21 dnů od doručení této žádosti. 2. Členská konference:
a) schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změnách;

b) schvaluje jednací a volební řád spolku, který upravuje způsoby rozhodování a rozhoduje o jeho změnách;

c) přijímá rozhodnutí, jimiž se naplňují cíle spolku;

d) rozhoduje o všech věcech, které si vyhradí, pokud nejsou stanovami vyhrazeny jiným orgánům;

e) projednává koncepční otázky, týkající se činnosti spolku;

f) rozhoduje o přijetí nových členů a čekatelů;

g) rozhoduje o zřízení dalších orgánů a odborných skupin spolku;

h) přijímá a publikuje stanoviska k otázkám školství;

i) schvaluje plán činnosti spolku;

j) volí a odvolává členy výkonného výboru;

k) kontroluje činnost výkonného výboru a výkonného ředitele;

I) rozhoduje o odvoláních proti orgánům spolku;

m) schvaluje výroční zprávu, plán činnosti a rozpočet spolku;

n) na návrh výkonného výboru schvaluje výši členských příspěvků a způsob jejich placení.

o) rozhoduje o zrušení spolku (dobrovolné rozpuštění, sloučení s jiným spolkem).

3. Členská konference pořizuje o svých jednáních zápis, který obdrží všichni členové spolku a čekatelé.

4. Členská konference je schopna usnášet se za účasti většiny členů s hlasovacím právem. Usnesení přijímá většinou hlasů členů s hlasovacím právem přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při svolání členské konference, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku s hlasovacím právem.

5. Rozhodování mimo zasedání členské konference (per rollam) je možné i za použití technických prostředků. V případě takového rozhodování zašle člen výkonného výboru nebo výkonný ředitel návrh rozhodnutí, který dále obsahuje nejméně lhůtu 3 pracovních dnů pro doručení vyjádření člena spolku a případně podklady potřebné pro přijetí. Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě vyjádření k návrhu, platí, že se zdržel hlasování. Pro přijetí rozhodnutí per rollam je potřeba většiny hlasů členů s hlasovacím právem. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů s hlasovacím právem.

IX. Výkonný výbor

1. Výkonný výbor:

a) projednává návrhy a podněty členů spolku;

b) schvaluje výši mezd a odměn zaměstnanců spolku;

c) zodpovídá za majetek a hospodaření spolku;

d) předkládá členské konferenci výroční zprávu, plán činnosti a rozpočet spolku.

2. Výkonný výbor má nejméně tři členy. Členy výkonného výboru volí a odvolává členská konference.

3. Funkční období jednotlivých členů výkonného výboru je 2 roky a mohou být voleni opakovaně.

4. Výkonný výbor zasedá nejméně 2x ročně, zasedání výkonného výboru svolává výkonný ředitel nebo pověřený člen výboru.

X. Výkonný ředitel

1. Výkonný výbor může po odsouhlasení členskou konferencí jmenovat výkonného ředitele. Pokud není výkonný ředitel jmenován, jeho pravomoci a povinnosti přebírá výkonný výbor.

2. Výkonný ředitel:

a) zajišťuje administrativní a hospodářský chod spolku a řídí jeho činnost v době mezi zasedáními členské konference;

b) svolává členskou konferenci podle potřeby, nejméně však 4x ročně;

c) je povinen svolat členskou konferenci do 21 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů spolku;

d) připravuje program členské konference;

e) předává informace členům spolku.

XI. Jednání a podepisování za spolek

1. Kolektivním statutárním orgánem spolku je výkonný výbor. Jménem spolku
může samostatně jednat a zastupovat ho navenek jeden z členů výboru, výkonný
ředitel nebo výborem pověřená osoba.
2. Za spolek se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku
připojí svůj podpis jeden z členů výboru, výkonný ředitel nebo výborem pověřená
osoba.

XII. Hospodaření spolku

1. Každý člen spolku je povinen platit členské příspěvky schválené členskou
konferencí.
2. Členská konference může rozhodnout o osvobození některého člena od placení
členského příspěvku v daném roce.
3. Příjmy spolku tvoří zejména: členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti,
dotace, nadační příspěvky, prostředky grantů, projekty, dary, dědictví apod.
4. Majetek spolku lze použít pouze v souladu se stanovami spolku, a to co
nejhospodárněji. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními
předpisy.
5. Členská konference vydává předchozí souhlas k jednání, kterým spolek
nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc; zakládá jinou právnickou osobu
nebo se na takové osobě podílí vkladem; podává grantové žádosti a žádosti
o dotace nebo se podílí na realizaci grantových a dotačních programů.
6. Náklady spojené s účastí na činnosti spolku si nese každý člen sám.

XIII. Zánik spolku

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem
nebo pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění. V případě rozhodnutí
členské konference o zániku spolku rozhodne členská konference zároveň o
způsobu vypořádání majetku spolku.

XIV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

1. Změna těchto stanov je možná pouze rozhodnutím členské konference. Do
15 dnů od jejího schválení členskou konferencí spolku předloží výkonný výbor
nebo jím pověřený člen spolku nové znění stanov registrujícímu orgánu.
2. Na základě těchto stanov lze rozhodnutím členské konference přijmout jednací
a volební řád. Jedná se o samostatný dokument, jehož obsahem je podrobnější
úprava veškerých řídících a rozhodovacích procesů ve spolku.
3. V záležitostech, které tyto stanovy neupravují, se spolek řídí platnými obecně
závaznými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, popřípadě předpisy jej měnícími nebo nahrazujícími.