Historie

Počátek činnosti SKAV, o. s. spadá do roku 1999 a je spojen s neformální aktivitou šesti vzdělávacích asociací. Postupná snaha efektivněji a profesionálněji reagovat na aktuální problémy ve školství a dlouhodobé problémy vzdělávacího systému v České republice vůbec, následně přinesla potřebu právní subjektivity. K registraci SKAV, coby občanského sdružení, došlo dne 11. 8. 2003 a tímto krokem byla nejen otevřena cesta k jednáním na institucionální úrovni, ale i získávání finančních prostředků. Postupná stabilizace a profesionalizace činnosti SKAV, o. s. byla v letech 2003-2006 umožněna díky laskavým grantovým příspěvkům Fund for Education, Nadace Open Society Fund Praha a Nadace VIA.


NEMES

V této sekci naleznete najdete zásadní informace týkající se již zaniklé organizace NEMES, která byla až do konce roku 2012 členskou organizací SKAV.

Poslání a vize organizace

Posláním NEMES bylo zasazovat se o systémovou proměnu školské politiky, vzdělávání a školy ve směru jejich demokratizace, humanizace a liberalizace, aby tato proměna byla v souladu s ostatními změnami v naší republice – ekonomickými, právními, společenskými, kulturními – a s jejím místem v Evropě a ve světě. Vychází z pojetí dítěte nikoli jako objektu, ale jako subjektu vzdělávání, jedinečného ve svých možnostech i potřebách. Od toho se odvíjí filozofie vzdělávání jako služby vzdělávajícímu se, což s sebou nese jiné úkoly školy ve vztahu k jednotlivci. Tomuto poslání odpovídaly cíle činnosti NEMES:

  • organizovat a uskutečňovat činnosti spojené s koncepční přípravou transformačních procesů (identifikace problémů a jejich analýza, tvorba vlastních návrhů na celkové řešení),
  • podněcovat vznik plurality návrhů na transformační proces, účastnit se diskuzí o nich, oponovat a kriticky hodnotit práce a návrhy ostatních zainteresovaných subjektů,
  • podnikat osvětovou a popularizační činnost pro veřejnost, získávat učitele a rodiče pro myšlenku vnitřní proměny vzdělávání ve škole jejich působnosti, zabývat se problémy učitelů a škol v souvislosti s vnitřní transformací a poskytovat jim nabídku některých forem pomoci a spolupráce.

Hlavní aktivity

Členové NEMES vytvořili jako první jeden z komplexních projektů transformace školské politiky, vzdělávání a školy Svoboda ve vzdělání a česká škola (1990–1991). Následoval navazující dokument Zásady realizace svobody ve vzdělávání v české škole (1992). Oba dokumenty byly předloženy ministerstvu a publikovány (byť jen částečně) v Učitelských novinách.

Další publikace jako výstupy z dílčích tematických projektů byly vydány v Edici NEMES (Jak měnit a rozvíjet vlastní školu, Standardy 1. stupně ZŠ očima PAU, Standardy 2. stupně očima učitelů, Školní inspekce a vnitřní transformace školy, Cesta k autonomní škole), a to v letech 1994–1996.

Zástupci NEMES byli průběžně zváni k účasti na diskuzích, připomínkových a oponentních řízeních k různým dokumentům, které se týkaly transformace školské soustavy, a předkládali zde stanoviska, na jejichž vypracování se vždy podílel výbor a přizvaní členové na základě podnětů iniciativních zájemců.

Rozhovor s posledním předsedou NEMES Janem Kovařovicem najdete v 6. čísle Zpravodaje SKAV zde.

Seriál Jany Hrubé:

1. díl – Mozaika pedagogického hnutí

2.díl – První forma aktivit – Občanská fóra

3. díl – Občanská fóra pedagogických pracovníků

4. díl – Zahájení diskuse oborníků a vznik NEMES

5. díl – Pedagogický svaz – myšlenka profesní komory?

6. díl – Pedagogické iniciativy jako „pedagogické sardinky“

7. díl – Pedagogická unie jako první reprezentace iniciativ

8. díl – Podaří se ovlivnit „rychlonovelu“ školského zákona?

9. díl – Lze naše školství zbavit šedivé uniformity?

10. díl – Pojetí žáka a jeho postavení ve škole

Další díly postupně budeme přenášet.

Vybrané studie NEMES:

Návrh systému podpory tvůrčí práce škol

Svoboda ve vzdělávání a česká škola

Zásady realizace svobody vzdělávání v české škole