Prosincový kulatý stůl (2010) – výstup

Plošné testování – cesta vpřed nebo zpět?

Prosincový kulatý stůl se zabýval problematikou plošného testování, zda je ho možno považovat za přínos nebo má negativní dopady. Panelisté se měli vyjadřovat k následujícím dílčím otázkám:
● Pomůže plošné testování v uzlových bodech českému školství? A jak?
● Co hrozí v případě (ne)zavedení plošného testování?
● Kdo by měl testování realizovat?
● K čemu by testování (ne)mělo sloužit?
● Jaké jsou zkušenosti s testováním v zahraničí (kladné i záporné)?

Aktuální téma prosincového kulatého stolu přilákalo i v předvánočním čase nezvykle vysoký počet účastníků. Kromě představitelů odborných institucí byla přítomna i řada zástupců škol, a to jak základních, tak i středních.

Zápis z kulatého stolu. Money won is twice as sweet as money earned

Listopadový kulatý stůl (2010)- výstup

Podpora výuky průřezových témat

Listopadové setkání kulatého stolu se týkalo podpory výuky průřezových témat (dále jen PT). Organizátoři formulovali řadu dílčích otázek, jejichž zodpovězení může naznačit, nakolik se zavedení průřezových témat osvědčuje.

Dílčí otázky:
• Jaká byla reflexe koncepce PT v rámcových vzdělávacích programech po prvních letech výuky?
• Jaká jsou východiska pro koncepci metodické podpory PT?
• Jak probíhala práce na tvorbě doporučených očekávaných výstupů (DOV) a kdo se do přípravy metodické podpory zapojil?
• Jak v listopadu 2010 vypadají doporučené očekávané výstupy k PT? K čemu mohou být užitečné a jak s nimi dále pracovat?
• Co přinesly doporučené očekávané výstupy nového, co znamenala jejich tvorba pro reflexi PT a jejich současnou podobu v kurikulárních dokumentech?

Téma vzbudilo zájem především pracovníků odborných institucí, jako obvykle zástupci škol tvořili menší část publika.

Zápis z kulatého stolu.

Prezentace:

Říjnový kulatý stůl (2010) – výstup

Koncepce a principy revizí a změn kurikula

Říjnové setkání kulatého stolu navázalo na téma diskutované v září a mělo za cíl hlouběji proniknout do uvedené problematiky. Řada indicií totiž naznačuje, že kurikulární reforma se příliš nepromítá do školní praxe. Je také otázkou, zda reflektuje dnešní svět změny, zda odpovídá tomu, co od ní očekáváme, a pokud ne, zda je třeba na nové skutečnosti reagovat.

Organizátoři formulovali řadu dílčích otázek, jejichž odpovědi by mohly pomoci školám v práci s kurikulem:
● Co znamená revidovat a měnit kurikulum?
●Jakým způsobem mají být revize kurikula prováděny? Čím se mají změny kurikula řídit?
● Jak se vyrovnat s tím, že díky změnám ve společnosti a vývoji poznání (v oborech, v psychologii, v pedagogice, v technologiích a v řízení procesů ve vzdělávání) se už po krátké době může zdát kurikulum nevyhovující a budou tendence ho měnit?
● Jak akceptovat užitečné a oprávněné návrhy na změny a jak odmítat návrhy pramenící z parciálních zájmů vlivových skupin?
● Jak udržet kurikulum na realizovatelné úrovni?
● Kdo vytváří očekávání spojená se vzděláním?
● Jak dosáhnout celospolečenského konsensu na cílech vzdělávání?
●Je nutné formulovat vzdělávací cíle na úrovní národního programu vzdělávání? • Jak optimálně provázat revize ŠVP a RVP?
● Jak se nejlépe dobrat ke kriteriím hodnocení kurikula?

Téma vzbudilo zájem především pracovníků odborných institucí, zúčastnili se i někteří zástupci škol.

Zápis z kulatého stolu.

Zářijový kulatý stůl (2010) – výstup

Zkušenosti učitelů a ředitelů škol s úpravami a revizemi ŠVP

Cílem zářijového kulatého stolu bylo hledat odpovědi na následující otázky:
● V čem jste měnili ŠVP a proč?
● Co by školám pomohlo při úpravách ŠVP?
● Jak si školy s úpravami poradily?
● Narážíte při potřebných změnách na omezení daná RVP?
● Je třeba měnit RVP? Pokud ano, v čem a jak?
● Jaký postoj má k úpravám ČŠI? Jak často se s nimi setkává?

Téma vzbudilo u pracovníků v oblasti školství značný ohlas – po prázdninách byli v hojném počtu přítomni jak pracovníci odborných instituci, představitelé MŠMT, tak i řada zástupců škol, a to i mimopražských.

Zápis z kulatého stolu.

Červnový kulatý stůl (2010) – výstup

Jak dlouho bude ještě vládnout známka na českých školách?

Cílem červnového kulatého stolu bylo hledat odpovědi na následující otázky:
● Existuje kvalitativní rozdíl mezi slovním hodnocením a známkovou klasifikací?
● Jak ovlivňuje způsob hodnocení vztah učitele a žáka?
● Proč je známková klasifikace tak oblíbená a žádaná učiteli i rodiči?
● Jaký je dopad principu klasifikace na celou společnost?

Téma vzbudilo zájem především pracovníků odborných institucí, přítomni byli představitelé sdělovacích prostředků – redaktoři ČTK a ČT, zástupci škol reprezentovali především školy s alternativními metodami výuky a tedy ty, které slovního hodnocení využívají.

Zápis z kulatého stolu.

Květnový kulatý stůl (2010) – výstup

Školství řízené daty: Co potřebujeme znát a neznáme – a jak se to dozvíme?

Cílem květnového kulatého stolu bylo hledat odpovědi na následující otázky:
• Jak by mohlo fungovat školství, které by bylo řízeno s oporou o data?
• Které údaje jsou potřebné k řízení školství?
• Které údaje jsou k dispozici a které chybějí?
• Jak je možné potřebné údaje získávat?
• Jak se získanými údaji dále nakládat?
• Jaká rizika jsou spojená se způsoby získávání a využívání údajů?

Téma vzbudilo zájem především pracovníků odborných institucí, řídící sféry na úrovni státu i krajů, přítomni byli redaktoři některých médií, učitelé se však zúčastnili jen sporadicky.

Zápis z kulatého stolu. Microgaming – största casino spelutvecklare

Dubnový kulatý stůl (2010) – výstup

Organizátoři dubnového kulatého stolu pozvali zástupce vybraných politických stran, aby představili školské veřejnosti záměry svých stran v oblasti školství. Na základě jejich odpovědí na připravené otázky bylo možno porovnat názory stran na řešení aktuálních problémů ve školství a jejich budoucí školskou politiku.

Ve srovnání s předchozími kulatými stoly v tomto školním roce bylo účastníků velmi mnoho, zastoupeni byli především pracovníci odborných institucí, přítomni byli redaktoři některých médií, opět však téměř chyběli učitelé.

Jednání kulatého stolu se za jednotlivé politické strany zúčastnili:
ČSSD – paní poslankyně Mgr. Vlasta Bohdalová
KDU ČSL – paní RNDr. Erika Krausová, pedagog SPŠS
Strana zelených – pan Mgr. Ondřej Liška, předseda strany
Věci veřejné – pan Mgr. Josef Dobeš, místopředseda

Z dalších pozvaných zástupců se nedostavili pan poslanec PhDr. Walter Bartoš z ODS a s omluvou pan Mgr. Jan Vitula, garant pro školství z TOP 09.

Představitelům politických stran byly položeny následující otázky:
• Jaké problémy v českém školství považujete za nejzávažnější? Který z nich pokládáte za absolutní prioritu, a musí se řešit? Jak?
• Máte reformu vzdělávání ve svém volebním program? Jak hodnotíte její dosavadní průběh? Jak ji chcete podpořit, příp. jinak zacílit?
• Má vaše strana zájem o řízení ministerstva školství? Jakou roli ve vzdělávacím systému by podle vás mělo hrát?
• Chce vaše strana systematicky podporovat učitele? Jak a v čem?

Zápis z kulatého stolu.

Březnový kulatý stůl (2010) – výstup

Březnový kulatý stůl navázal na únorové téma, které se týkalo standardu učitelské práce. Zatímco v únoru o svých zkušenostech hovořili zástupci českých škol, v březnu se účastníci seznámili se zkušenostmi v zahraničí – z Nizozemí, Velké Británie a Slovenské republiky. Cílem bylo podpořit teze a argumentaci ke standardu formulované ve stanovisku SKAV.

Zápis z kulatého stolu.

Únorový kulatý stůl (2010) – výstup

Únorový kulatý stůl řešil otázku, zda české školy potřebují standard učitelské práce a pokud ano, k čemu a za jakých podmínek plní standard učitelské práce pozitivní roli. Setkání bylo pojato jako sdílení praktických zkušeností škol, kde je vnímána důležitost zavedení standardu práce učitele a kde s hodnocením práce učitelů již mají zkušenosti. Mezi účastníky byli zastoupeni především pracovníci odborných institucí, některých médií, téměř však chyběli učitelé, jimž by právě toto pojetí mohlo přinést impulsy k jejich vlastní práci.

Zápis z kulatého stolu.

Lednový kulatý stůl (2010) – výstup

Lednový kulatý stůl vycházel z teze, že kvalita vzdělávání i rozvoj školy závisí především na kvalitě učitele a hledal odpovědi na otázky, na co by se měla zaměřit jeho podpora, jaké formy jsou nejúčinnější a jak nejlépe využít získaných zkušeností. Účast nebyla veliká, mezi účastníky byli především zástupci odborných institucí, téměř chyběli představitelé škol.

Zápis z kulatého stolu.