Strategie

1. Prosazovat koncepčnost a provázanost rozhodnutí vzdělávací politiky:

 • sledovat připravované koncepční dokumenty, zákony a vyhlášky, vyhodnocovat možná rizika dopadu legislativních předpisů a koncepcí MŠMT na rovné příležitosti, kvalitu, svobodu a rozmanitost ve vzdělávání;
 • kooperovat při zpracování a vydávání společných připomínek a stanovisek SKAV, z. s. ke školským zákonům, dokumentům a koncepcím, dodržovat při jejich přijímání princip konsensu;
 • spolupracovat s partnerskými organizacemi, politiky a odborníky při prosazování stanovisek a připomínek SKAV, z. s.

2. Podporovat vzdělávání orientované na komplexní rozvoj osobnosti dítěte:

 • propagovat a vzájemně využívat nabídky vzdělávacích akcí jednotlivých členských organizací a propojovat sítě školitelů i zájemců o vzdělávání;
 • spolupracovat na tvorbě metodických materiálů a vzdělávacích programů komplexního rozvoje osobnosti dítěte a implementovat je do dalšího vzdělávání učitelů;
 • monitorovat průběh kvalitativních změn vzdělávacích procesů a podmínek ve školách a výsledky využívat při řešení strategických úkolů SKAV, z. s.

3. Zprostředkovávat výměnu informací mezi státní správou, samosprávou, školami, pedagogickou veřejností a členskou základnou SKAV, z. s.:

 • organizovat setkání pro výměnu zkušeností a názorů (diskusní kulaté stoly, konference a pracovní jednání členů SKAV, z. s.);
 • aktivně využívat média při propojování informačních kanálů SKAV, z. s. s ostatními partnery;
 • podporovat tvorbu a efektivní užívání propojených informačních systémů.

4. Posílit roli pedagogických neziskových iniciativ v prosazování pozitivních změn ve vzdělávání v ČR:

 • delegovat zástupce SKAV, z. s. na pozice odborných expertů do komisí a poradních orgánů MŠMT;
 • rozšiřovat členskou základnu SKAV, z. s. na základě shody s Desaterem SKAV.

5. Zapojit pedagogické neziskové iniciativy do realizačních strategií kurikulární reformy v ČR:

 • navrhovat alternativní řešení, prezentovat je v médiích i na jednání se strategickými partnery a hledat podporu pro jejich využití v praxi;
 • podporovat sebevzdělávání vlastních členů sdružení.