Partnerství pro vzdělávání 2030+

Co je Partnerství

Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ vznikl, protože se ztotožňujeme s cíli vymezenými MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030, chceme aktivně přispět k jejich naplnění, a tím k významnému plošnému zlepšení učení dětí. I s cíli předchozí Strategie 2020 jsme se ztotožňovali, ta však nebyla následně rozpracována do akčních plánů a implementována. Řada skvělých myšlenek tak zůstala pouze na papíře. Jsme přesvědčeni, že z mnoha důvodů ani nyní nelze očekávat řešení od centrální úrovně řízení školství, proto volíme tuto iniciativu ze střední úrovně, do které postupně zapojíme jak úroveň centrální, tak i úroveň škol.

Projekt vzniká na platformě Stálé konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV). Má povahu koordinační, jeho cílem a náplní tedy není realizovat změny, ale vytvořit propojení významných aktérů ve vzdělávání a zajistit vytváření dohod, přispívat k vzájemnému porozumění a koordinaci jejich aktivit. Jde nám o posilování autonomie všech aktérů, kteří společně vytváří a koordinovaně realizují konkrétní opatření na všech úrovních systému a společně dosahují dopadu na zlepšování učení dětí.

Výsledky veřejné konzultace na téma: Jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků?

Nové webové stránky Partnerství

Na adrese partnerstvi2030.cz najdete nové webové stránky Partnerství. Kromě informací o projektu a novinek na nich najdete také pozvánky na nadcházející akce a budete si zde moci přečíst či stáhnout dokumenty, které společně připravujeme. Od června 2021 získáte nové informace z Partnerství právě na nových webových stránkách Partnerství 2030+.

Studie Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích

V rámci projektu Partnerství jsme vydali ve spolupráci s PAQ Research srovnávací studii  Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích. Tento materiál popisuje, jak se v 5 vybraných zemích, které mají výborné výsledky v oblasti vzdělávání i wellbeingu žáků, daří dosahování těchto cílů. Autory studie, která vznikla díky finanční podpoře od Nadace České spořitelny a Nadace RSJ, jsou Štěpán Kment, Václav Korbel a Daniel Prokop. Materiál, který slouží i jako inspirace pro stanovení indikátorů pro Partnerství 2030+, si můžete přečíst zde.

Prezentace výsledků a panelová diskuze k veřejné konzultaci ke střednímu článku

V pátek 11. 6. 2021 od 10:00 do 12:00 pořádáme v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ online prezentaci výsledků veřejné konzultace ke střednímu článku ve vzdělávání spojenou s panelovou diskuzí. Výsledky veřejné konzultace představí Michal Pazour z Technologického centra Akademie věd ČR, které pro Partnerství veřejnou konzultaci zajišťovalo. 

Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu

Tato publikace přináší užitečné tipy a inspirace, které vzešly z šetření provedeného na jaře 2021 na 72 základních školách z celé republiky sdružených v Asociaci ředitelů základních škol (AŘZŠ). Na vytvoření ankety se spolupodílela Pracovní skupina Partnerství pro vzdělávání 2030+ Wellbeing, ve které je AŘZŠ aktivně zapojená.

Zahájení veřejné konzultace ke střednímu článku

20. 4. 2021 byla na 9. ročníku konference Úspěch pro každého žáka zahájena veřejná konzultace ke  střednímu článku. Hlavním tématem této konzultace je, jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků. Toto šetření probíhá ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky. Konzultace se můžete zúčastnit i vy. Více informací o veřejné konzultaci a video k tématu středního článku najdete ZDE. Konzultace je otevřena do 20. 5. 2021.

Výstupy z Konference Úspěch pro každého žáka 2021

20. 4. 2021 proběhl již 9. ročník Konference Úspěch pro každého žáka s podtitulem Na vlně změny.  Konference se zúčastnilo rekordních více než 400 registrovaných účastníků. Přinášíme Vám první výstupy: úvodní příspěvek Michaela Fullana, příspěvky ke střednímu článku a k wellbeingu. Více informací z konference můžete najít  zde: ucimekvalitne.cz.

Rozšíření Partnerství 2030+ o organizace Odborných partnerů

Dne 8. dubna se podpisem Memoranda přidalo k Partnerství pro vzdělávání 2030+ sedm organizací Odborných partnerů, a to: Asociace výchovných poradců, Centrum Locika, Centrum sociálních služeb Praha – Pražské centrum primární prevence, EDUin, Jednota školských informatiků, Učitel naživo a Učitelská platforma. Těšíme se na pokračování a prohlubování spolupráce s novými Odbornými partnery. 

Další informace najdete také na Facebooku Partnerství 2030+.

Rozšířená definice wellbeingu

Na základě únorových a březnových diskuzí upravila Pracovní skupina Wellbeing svou rozšířenou definici wellbeingu. Budete-li mít zájem o zhlédnutí videozáznamu prezentace tohoto návrhu vedoucí Pracovní skupiny Wellbeing Lenkou Felcmanovou či si budete chtít přečíst podrobnější podkladový materiál k návrhu, kontaktujte nás.

Výsledky konzultace prvních návrhů Pracovních skupin Střední článek a Wellbeing

V únoru 2021 v sedmi zakladatelských střešních organizacích Partnerství 2030+ proběhly zpětnovazební workshopy, kde vedoucí experti a členové Pracovních skupin Střední článek a Wellbeing společně reflektovali první pracovní návrhy podoby středního článku vedení regionálního školství a opatření na podporu wellbeingu učitelů a žáků. Výsledky stěžejních otázek si můžete prohlédnout na přiložené infografice.

Výsledný návrh půjde do veřejné konzultace, která bude vyhlášena 20. 4. na Konferenci Úspěch pro každého žáka 2021  za účasti světového leadera ve vzdělávání Michaella Fullana. V další etapě budou návrhy zapracovány do cílů a aktivit organizací, které se chtějí zapojit do jejich pilotáže. Vyzkoušená a osvědčená podoba středního článku by mohla být plošně zavedena do praxe od roku 2027.

Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+

Podpisem Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ dne 19. 6. 2020 vzniklo Partnerství sedmi významných platforem ve vzdělávání.

Kromě SKAV jsou signatáři:

  • Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z. s.
  • Asociace ředitelů základních škol ČR
  • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.
  • Česká rada dětí a mládeže
  • Nadační fond Eduzměna
  • Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s.

Signatáři Memoranda si uvědomují význam kvalitního vzdělávání pro rozvoj prosperující a soudržné společnosti, a proto se hlásí ke strategickým cílům Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a společně přispívají k jejich naplňování.

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak Česká republika každoročně přichází o obrovský potenciál dětí a mladých lidí, který nám v budoucnosti bude chybět. Chceme spolupracovat na tom, aby se státní vzdělávací strategie ČR poprvé v polistopadové historii skutečně zrealizovala.   

Partnerství, které podpisem Memoranda vzniklo, se hlásí ke Strategickým cílům z Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030+ a stanovuje si tyto zahajovací specifické cíle:

Společně navrhnout, pilotovat a zavést do praxe v ČR:

  1. Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání („střední článek“).
  2. Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě („wellbeing“ – s důrazem na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti).a

Videozkratka ze slavnostního podpisu Memoranda o Partnerství 2030+

Kontakt pro více informací k projektu

Jakub Novák, manažer projektu Partnerství 2030+: jakub.novak@skav.cz 

Dokument Pracovní skupiny Wellbeing "Těšíme se do školy"

Dokument “Těšíme se do školy” připravila Pracovní skupina Wellbeing a schválila Rada Partnerství pro vzdělávání 2030+. Tento dokument přináší doporučení pro základní školy k podpoře návratu žáků k prezenční výuce. Doporučení ve formě přehledné infografiky obsahuje praxí i výzkumem prověřená opatření, která žákům pomohou v adaptaci na školní docházku a zmírní stres spojený s návratem do školy. Jedná se o nabídku, kterou učitelé mohou využít v souladu s aktuálními možnostmi a potřebami svých žáků.   

Prosíme, šiřte tento dokument v rámci svých sítí, aby se dostal k co nejvíce pedagogům.

Tisková zpráva k dokumentu Těšíme se do školy zde.

Zpravodaj Partnerství 2030+​

V listopadu 2020 jsme vydali první Zpravodaj, ve kterém přinášíme shrnutí dosavadních výstupů projektu, novinky z pracovních skupin Střední článek a Wellbeing Partnerství 2030+. 

1. Zpravodaj Partnerství 2030+

2. Zpravodaj Partnerství 2030+

3. Zpravodaj Partnerství 2030+

4. Zpravodaj Partnerství 2030+ 

5. Zpravodaj Partnerství 2030+

6. Zpravodaj Partnerství 2030+

Představení Partnerství 2030+ na konferenci Úspěch pro každého žáka​

Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ představila ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání Silvie Pýchová na konferenci Úspěch pro každého žáka, která se konala 3. 11. 2020.

Video můžete zhlédnout zde.

Střední článek ve světe a situace u nás

Restart českého školství se ztrácí v džungli tisíců zřizovatelů škol. Kanada ví, jak udělat z džungle systém.

Celý článek z Aktuálně.cz si můžete přečíst zde.

Vystoupení vedoucí Pracovní skupiny Wellbeing na konferenci PREF

Vedoucí Pracovní skupiny Wellbeing Lenka Felcmanová vystoupila 26. 11. 2020 na konferenci PREF, kde mimo jiné hovořila o samotném wellbeingu a některých výstupech Pracovní skupiny Wellbeing.

Celé video můžete zhlédnout zde.

Odborné zdroje pro Partnerství

Partneři Partnerství

Zakládající partneři

Asociace krajských vzdělávacích zařízení

Asociace ředitelů základních škol České republiky

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Česká rada dětí a mládeže

Nadační fond Eduzměna

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Odborní partneři

Asociace výchovných poradců

Centrum Locika

EDUin

Jednota školských informatiků

Centrum sociálních služeb Praha

Učitel naživo

Učitelská platforma

Konzultační partneři

Finanční partneři