Partnerství pro vzdělávání 2030+

Co je Partnerství

Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ vznikl, protože se ztotožňujeme s cíli vymezenými Hlavními směry vzdělávací politiky 2030+ a chceme aktivně přispět k jejich naplnění, a tím k významnému plošnému zlepšení učení dětí. I s cíli předchozí Strategie 2020 jsme se ztotožňovali, ta však nebyla následně rozpracována do akčních plánů a implementována. Řada skvělých myšlenek tak zůstala pouze na papíře. Jsme přesvědčeni, že z mnoha důvodů ani nyní nelze očekávat řešení od centrální úrovně řízení školství, proto volíme tuto iniciativu ze střední úrovně, do které postupně zapojíme jak úroveň centrální, tak i úroveň škol.

Projekt vzniká na platformě Stálé konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV). Má povahu koordinační, jeho cílem a náplní tedy není realizovat změny, ale vytvořit propojení významných aktérů ve vzdělávání a zajistit vytváření dohod, přispívat k vzájemnému porozumění a koordinaci jejich aktivit. Jde nám o posilování autonomie všech aktérů, kteří společně vytváří a koordinovaně realizují konkrétní opatření na všech úrovních systému a společně dosahují dopadu na zlepšování učení dětí.

Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+

Podpisem Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ dne 19. 6. 2020 vzniklo Partnerství sedmi významných platforem ve vzdělávání.

Kromě SKAV jsou signatáři:

  • Asociace krajských vzdělávacích zřízení, z. s.
  • Asociace ředitelů základních škol ČR
  • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.
  • Česká rada dětí a mládeže
  • Nadační fond Eduzměna
  • Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s.

Signatáři Memoranda si uvědomují význam kvalitního vzdělávání pro rozvoj prosperující a soudržné společnosti, a proto se hlásí ke strategickým cílům Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a společně přispívají k jejich naplňování.

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak Česká republika každoročně přichází o obrovský potenciál dětí a mladých lidí, který nám v budoucnosti bude chybět. Chceme spolupracovat na tom, aby se státní vzdělávací strategie ČR poprvé v polistopadové historii skutečně zrealizovala.   

Partnerství, které podpisem Memoranda vzniklo, se hlásí ke Strategickým cílům z Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030+ a stanovuje si tyto zahajovací specifické cíle:

Společně navrhnout, pilotovat a zavést do praxe v ČR:

  1. Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání („střední článek“).
  2. Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě („wellbeing“ – s důrazem na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti).

Videozkratka ze slavnostního podpisu Memoranda o Partnerství 2030+

Odborné zdroje pro Partnerství

Partneři Partnerství

Zakládající partneři

Asociace krajských vzdělávacích zařízení

Asociace ředitelů základních škol České republiky

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Česká rada dětí a mládeže

Nadační fond Eduzměna

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Konzultační partneři

Finanční partneři

Kontakt pro více informací k projektu

Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV: silvie.pychova@skav.cz