Partnerství pro vzdělávání 2030+

Co je Partnerství

Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ vznikl, protože se ztotožňujeme s cíli vymezenými MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030, chceme aktivně přispět k jejich naplnění, a tím k významnému plošnému zlepšení učení dětí. I s cíli předchozí Strategie 2020 jsme se ztotožňovali, ta však nebyla následně rozpracována do akčních plánů a implementována. Řada skvělých myšlenek tak zůstala pouze na papíře. Jsme přesvědčeni, že z mnoha důvodů ani nyní nelze očekávat řešení od centrální úrovně řízení školství, proto volíme tuto iniciativu ze střední úrovně, do které postupně zapojíme jak úroveň centrální, tak i úroveň škol.

Projekt vzniká na platformě Stálé konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV). Má povahu koordinační, jeho cílem a náplní tedy není realizovat změny, ale vytvořit propojení významných aktérů ve vzdělávání a zajistit vytváření dohod, přispívat k vzájemnému porozumění a koordinaci jejich aktivit. Jde nám o posilování autonomie všech aktérů, kteří společně vytváří a koordinovaně realizují konkrétní opatření na všech úrovních systému a společně dosahují dopadu na zlepšování učení dětí.

Nové webové stránky Partnerství

Na adrese partnerstvi2030.cz najdete nové webové stránky Partnerství. Kromě informací o projektu a novinek na nich najdete také pozvánky na nadcházející akce a budete si zde moci přečíst či stáhnout dokumenty, které společně připravujeme. Od června 2021 získáte nové informace z Partnerství právě na nových webových stránkách Partnerství 2030+.