Erasmus+ Spolu k novému kurikulu

Společně k novému učebnímu plánu: SKAV SK + SKAV CZ

Od května 2022 bude Stálá konference aktérů ve vzdělávání (SKAV SK) ve spolupráci se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV CZ) realizovat bilaterální projekt s názvem „Společně k novému kurikulu: SKAV SK + SKAV CZ“, spolufinancovaný prostřednictvím programu Erasmus+. Při koncipování projektu jsme vycházeli z paralelně probíhající reformy/revize kurikula v České republice a na Slovensku a z podobných výzev, kterým obě země čelí, zejména z potřeby posílit odbornost aktérů zapojených do tvorby a implementace nového kurikula.

Cílem projektu je podpořit učitele, vedoucí pracovníky škol a organizace spolupracující se školami při vývoji a zavádění nových metod a přístupů k učení a výuce prostřednictvím:

1. vytvoření sdílené vzdělávací komunity jak s možností vzájemné inspirace mezi aktéry a organizacemi SKAV CZ a SKAV SK, tak s možností učit se od odborníků ze Slovenské republiky a České republiky, případně lektorů ze zahraničí,
2. společné pojmenování, analýza a systematizace bariér a dobré praxe při tvorbě a implementaci kompetenčně orientovaných vzdělávacích programů na základě sběru podnětů z praxe,
3. zahájení odborného a participativního dialogu se zástupci organizací s rozhodovací pravomocí v této oblasti v obou zemích.

Informace o harmonogramu projektu naleznete zde.

Pokud máte zájem se do projektu zapojit, kontaktujte nás prosím na adrese skav@skav.sk.

Výstupy projektu:

Podněty z praxe – AHA momenty, DOBRÁ PRAXE a OTÁZKY Učící se komunity podle modelu změny ADKAR.

Databáze zúčastněných organizací

Seznam odkazů na online nahrávky a prezentace školitelů, odborníků a škol

Projekt navazuje na předchozí dlouhodobou spolupráci mezi SKAV SK a SKAV CZ, jejímž příkladem je série česko-slovenských debat během pandemie COVID – 19. Doufáme, že projekt podpoří i spolupráci mezi organizacemi z obou zemí.

Projekt „Společně k novému kurikulu: SKAV SK + SKAV CZ“ získal finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím programu Erasmus+. Výstupy projektu vyjadřují pouze názor jejich autorů. Evropská komise nenese odpovědnost za případné využití informací v nich obsažených.