Veřejná konzultace – střední článek

Jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků?

VEŘEJNÁ KONZULTACE

Úvod 

V říjnu 2020 vláda ČR schválila Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+), která má dva hlavní cíle: 1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život, 2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Mezi prioritní opatření Strategie 2030+ patří tzv. střední článek podpory, který “poskytne školám cílenou podporu, zajistí koordinaci jejich činnosti v dané lokalitě a stane se prostředníkem v komunikaci mezi centrem a územími, a to především ve smyslu zprostředkování zpětné vazby škol v dané lokalitě vůči centru a poskytování individuální pomoci a podpory jednotlivým školám.”

V roce 2021 MŠMT zahajuje pilotáž středního článku v prvních dvou okresech ČR (Semily, Svitavy). V nejbližších letech se má střední článek zaměřovat pouze na podporu mateřských a základních škol, a tohoto rámce se drží i tato veřejná konzultace.

Prezentace výsledků veřejného šetření ke střednímu článku a panelová diskuze

Výsledky veřejné konzultace na téma: Jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků?

Cíle veřejné konzultace

Cílem je zmapovat míru širší odborné shody aktérů ve vybraných klíčových otázkách, které se týkají středního článku. Cílem je také podpořit diskusi o tom, jak by se měl střední článek postupně vyvíjet, aby měl co největší pozitivní dopad na zlepšování učení, wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků. 

Cílem není získat zpětnou vazbu na konkrétní návrh řešení středního článku. Konzultace také nemá sloužit jako “hlasování” o středním článku jako takovém. Má to být především kvalitní sonda do aktuálních názorů různých aktérů, kterých se toto téma nejvíce týká. 

Okruhy otázek

 • Které důvody pro zavádění středního článku jsou nejdůležitější?
 • Které činnosti pracovníků středního článku budou mít největší dopad na učení dětí a na snižování nerovností?
 • Jak by měla být nastavena kritéria úspěchu středního článku?
 • Jak by měla být nastavena odpovědnost za kvalitu vzdělávání na území středního článku?
 • Máme směřovat spíše k centrálně řízenému nebo spíše k samosprávnému střednímu článku?
 • V čem se shodují očekávání a postoje různých aktérů ve vzdělávacím systému?

Jak se bude pracovat s výstupy

 • Výstupem bude studie, která bude zveřejněna během června 2021, a poté bude sloužit jako podklad pro diskusi o dlouhodobější vizi středního článku v ČR.

 Předpoklady pro zapojení do konzultace

 • Téma středního článku je relativně nové a komplexní. Proto doporučujeme účastníkům konzultace, aby si předem prostudovali:
  • aktuální informace MŠMT o středním článku podpory na edu.cz/stredni-clanek-podpory
  • videoprezentaci členů pracovní skupiny Střední článek projektu Partnerství 2030+, ve které v dialogu s MŠMT otevírají některé z otázek této veřejné konzultace

Do šetření se můžete zapojit od 20. 4. do 20. 5. 2021 (včetně).

Realizátor veřejné konzultace

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV) v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR.

Finanční podpora

Konzultace probíhá za finanční podpory Nadace České spořitelny a Nadace RSJ.