Videozáznam z Kulatého stolu SKAV a EDUin k nedostatku učitelů (18. 10. 2018)