SKAV podpořil iniciativu proti ustanovení statusu veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

22.06.2011 17:20

Vetšína členských organizací SKAV podpořila níže uvedené tiskové prohlášení neziskových organizací proti zakotvení statusu veřejné prospěšnosti organizací v novele občanského zákoníku:

Tiskové prohlášení
k vládnímu návrhu ustanovení o veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

Ustanovení o statusu veřejné prospěšnosti, která byla dodatečně doplněna do vládního návrhu občanského zákoníku (§§ 146 – 152) mají charakter diskriminační, manipulativní a rozšiřující korupční prostředí. Je velmi pravděpodobné, že takto formulované principy statusu veřejné prospěšnosti budou zneužívány a nenaplní tak předkladateli deklarovaný účel.


Níže podepsané organizace vyjadřují nesouhlas se zněním a zakomponováním ustanovení o veřejné prospěšnosti do občanského zákoníku. Tento způsob klasifikace právnických osob je neodůvodněný, zbytečný a pro značnou část neziskového sektoru ohrožující. Jsme přesvědčeni o tom, že povaha veřejné prospěšnosti má být předmětem veřejné diskuse, nikoliv nástrojem kontroly veřejného prostoru a občanských iniciativ ze strany státu.

Navrhujeme a požadujeme proto úplné vypuštění veřejné prospěšnosti z občanského zákoníku (§§ 146 – 152) a zastavení dalších legislativních prací na připravovaném znění zákona o veřejně prospěšných organizacích. Uvědomujeme si nutnost řešení transparentnosti neziskových organizací, zejména občanských sdružení. V tomto smyslu doporučujeme a podporujeme zavedení veřejného rejstříku občanských sdružení.

Nejdůležitějšími argumenty tohoto stanoviska jsou tyto:

1. Terminologie – pojem „veřejná prospěšnost“ nelze jednoznačně definovat, protože se tato charakteristika významově vyvíjí, a nelze jej tedy vymezovat ani legislativní definicí. Nejde o obdobu legislativních definic, které jsou jednoznačné, např. „veřejná služba“, „veřejná zakázka“ a podobně.

2. Transparentnost NNO – deklarovaný záměr předkladatelů věcného záměru zákona řešit transparentnost NNO se míjí účinkem, neboť se dotýká výhradně subjektů, které o statut požádají a bude jim přiznán. Cílem by měla být transparentnost všech NNO, což navrhovaná úprava občanského zákoníku ani zákona o statusu veřejné prospěšnosti neřeší.

3. Přístup k prostředkům z veřejných zdrojů – jediným vysledovatelným smyslem zákonné předlohy je selekce subjektů žádajících o prostředky z veřejných rozpočtů. Taková úprava je nekoncepční, nepřísluší občanskému zákoníku a nemůže jím být ani předjímána.

4. Přidělování statusu – rozvoj občanské společnosti je závislý na přístupnosti a jednoduchosti registračních procesů, bez schvalování komisemi a závislosti na posuzování jednotlivci. Občanský zákoník i věcný záměr zákona o veřejné prospěšnosti předpokládají vznik nového akreditačního procesu a s ním spojených byrokratických opatření. Tato zátěž není zdůvodněna a nepředstavuje pro subjekty občanské společnosti ani pro společnost jako celek žádný přínos. Akreditační, kategorizační nebo jakýkoli jiný schvalovací proces popírá samotný smysl svobodné občanské společnosti.

Další důvody nesouhlasu s předmětnou zákonnou úpravou:

Zmíněné paragrafy občanského zákoníku připravují půdu pro prosazení zákona o veřejné prospěšnosti, který je mnohými neziskovými organizacemi dlouhodobě a intenzivně kritizován a odmítán, neboť přímo ohrožuje samotné principy jejich fungování a rozvoje občanské společnosti obecně.

Již od prvopočátku přípravy zákona o veřejné prospěšnosti a stejně tak při schvalování občanského zákoníku byly zaznamenány pokusy limitovat občanské iniciativy a neziskové organizace v přístupu k ovlivnění obou zákonů, ačkoli se jejich existenčních i filosofických základů velmi silně dotýkají. Problematika veřejné prospěšnosti je oběma zákonnými normami uchopena v neprospěch neziskového sektoru a občanských iniciativ a směřuje k mocenské kontrole, byrokratické kategorizaci, nárůstu státem vnucené administrativy, selekci a segregaci v přístupu k veřejným zdrojům a dalším formám omezování svobodné občanské společnosti. Namísto původních dvou paragrafů v návrhu občanského zákoníku (§ 145 a § 146 navrhovaného znění) byly do finální verze bez předchozího připomínkového řízení zapracovány další paragrafy (§§ 146 – 152), které byly převzaty z kontroverzní předlohy zákona o stusu veřejné prospěšnosti. Toto bylo učiněno v posledních týdnech před schvalováním občanského zákoníku vládou (Legislativní radou vlády), tajně a bez veřejné diskuse. Připomínky a požadavek na vypuštění zmíněných dvou paragrafů byly ignorovány, nebylo na ně ze strany státních orgánů ani reagováno a namísto toho byla přijata úprava ještě problematičtější a subjekty občanské společnosti ještě více ohrožující.

Situace způsobená předkladateli občanského zákoníku a zákona o veřejné prospěšnosti a Vládou ČR je alarmující, neboť svědčí o účelovém vytváření zákonů tak, aby vyhovovaly zájmovým skupinám na úkor celospolečenského prospěchu, a zároveň je ukázkou nedemokratického a zmanipulovaného procesu přípravy a schvalování daných zákonných norem. Apelujeme na prezidenta České republiky, poslance a poslankyně Parlamentu ČR, senátory a senátorky Senátu ČR a členy Legislativní rady vlády, aby se důsledně zabývali vládou schváleným zněním paragrafů o veřejné prospěšnosti a vnímali účelovost jejich znění a jako takové je odmítli. Zároveň vyzýváme k otevření široké celospolečenské diskuse k problematice veřejné prospěšnosti, která musí předcházet jakékoli další snaze o vytváření legislativy v této oblasti.

Zpravodaj a koordinátor tiskového prohlášení:
Petr Bergmann, tel: 777 159 352
petr.bergmann@volny.cz

Veřejné a tiskové prohlášení podporují tyto organizace a představitelé a pracovníci NNO:

Iuridicum Remedium, o.s., Mojmír Janeček, výkonný ředitel, Praha

proFem, o.p.s., Jitka Poláková, ředitelka, Praha

Fórum 50 %, o.p.s., Jana Smiggels Kavková, ředitelka, Praha

Sdružení Calla, Romana Panská, předsedkyně, Praha

České centrum fundraisingu, Jana Ledvinová, předsedkyně, Praha

Svaz skautů a skautek, Duška Cestrová, Krnov

Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, Milan Štefanec, člen Rady sdružení, Brno

Nadace Via, Jiří Bárta, ředitel, Praha

Evropská kontaktní skupina v České republice, Eva Kavková, ředitelka

NETT, o. s., Jan Kroupa, předseda, Libošovice

Centrum pro dopravu a energetiku, Klára Sutlovičová, Praha

Arnika, Martin Skalský, předseda, Praha

Přátelé přírody, o.p.s., Marian Páleník, ředitel, Praha

ALKA, o.p.s., Šárka Hájková, ředitelka, Příbram

Vzájemné soužití, o. s., Kumar Vishwanathan, předseda, Ostrava

Podnos, o. s., Josef Štogr, Praha

Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Milena Černá, ředitelka, Praha

PROUTEK, o. s., Kamila Tomšíková,ředitelka, Kardašova Řečice

Otevřená společnost, ops, Zdenka Almerová, předsedkyně správní rady, Praha

Nadace Open Society Fund, Robert Basch, ředitel, Praha

Green Doors, Lucie Broukalová, výkonná ředitelka, Praha

Auto*Mat, Michal Křivohlávek, předseda, Praha

Liga lidských práv, David Záhumenský, předseda, Brno

Přátelé Slavíkových ostrovů, o.s., Michal Kousal, předseda, Lochenice

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., Dana Štechová, výkonná ředitelka, Praha

Energeia, o.p.s., Marek Černocký, Heřmanův Městec

Bílý kruh bezpečí, o. s., Petra Vitoušová, prezidentka, Praha

Zelený kruh a jeho členské organizace, Julie Sokolovičová, statutární zástupce, Praha
– následuje výčet členských organizací ZK podporujících prohlášení:
Ateliér pro životní prostředí, Praha
Bioinstitut, o.p.s, Olomouc
Brontosaurus Praha 7
Děti Země, Plzeň
Econnect, Praha
Ekologický právní servis, Brno
Greenpeace CZ, Praha
Hnutí Brontosaurus, Brno
Hnutí Duha, Brno
Jihočeské matky, o.s., České Budějovice
Konopa, Chvaleč
Liga Ekologických Alternativ, Mělník
Oživení, Praha
Pražské matky, Praha
Pražský institut pro globální politiku – Glopolis o.p.s., Praha
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s., České Budějovice
Sdružení Krajina, Žďár n. Sázavou
Síť ekologických poraden (STEP), Brno
Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ), Praha
Společnost pro zvířata, Praha
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Horní Maršov
Veronica (ZO ČSOP), Brno

Česká ženská lobby a její členské organizace, Alexandra Jachanová Doležalová, Praha,
– následuje výčet členských organizací ČŽL podporujících prohlášení:

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství
Asociace podnikatelek a manažerek ČR
Business and professional women CR
Česká asociace dul
Český helsinský výbor
Český svaz žen
Hnutí za aktivní mateřství
Klub K2
Manushe
Moravská asociace podnikatelek a manažerek
Národní kontaktní centrum – ženy a věda (SOÚ AV ČR)
Oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR
Revue 50 +
Rodinné centrum Pexeso
ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy
UNIPA
Gender studies, o.p.s.
Aperio

Asociace nestátních neziskových organizací a její členské organizace, Rudolf Chlad a Karel
Schwarz, Praha – následuje výčet členských organizací ANNO podporujících prohlášení:

Most k životu, o.p.s., Michal Bořek, Trutnov
Speciální domov mládeže Chotěšice, Michal Šmíd, Dymokury
Klub Hurá kamarád, Pardubice
DIAKONIE ČCE – středisko v Rýmařově, Marcela Staňková, Rýmařov
Nadace CINDI, Ladislav Czemy, Praha
Omega Liberec, Oldřich Čepelka, Liberec
Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje, Jan Eichler, Ústí nad Labem
Sdružení pro obnovu Řepice a okolí, Karel Skalický, Strakonice
DIAKONIE ČCE – středisko Blanka, Petr Hladík, Písek
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, Jaroslav Němec, Praha
Asociace pro mezinárodní otázky, Antonín Berdych, Praha
DANETA, Věra Kosinová, Hradec Králové
Diakonie husitská – STROM, Lenka Wienerová, Praha
Diakonie Evangelické církve metodistické, Ctirad Hrubý, Praha
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Jan Procházka, Praha
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Jaroslav Paur, Praha
MENS SANA, o. s., Jaroslava Saidlová, Ostrava
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, Veronika Šindelářová, Praha
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, Jaromír Hron, Brno
Národní asociace pro rozvoj podnikání, Stanislav Pernický, Praha
SOS Náchod – Sdružení Občanská společnost, František Molík, Náchod
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarlovarského kraje, Rudolf Chlad, Karlovy Vary
Klub laryngektomovaných v ČR, Eva Svobodná, Praha
Magdaléna, o.p.s., Petr Nevšímal, Mníšek pod Brdy
Fond ohrožených dětí, Marie Vodičková, Praha
Slezská diakonie, Zuzana Filipková, Český Těšín
KAFIRA, Jan Horák, Opava
Regionální informační a servisní středisko, Ladislav Krajdl, Plzeň
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, Květa Morávková, Liberec
Centrum neziskových organizací Plzeň, Leoš Kubový, Plzeň
TRIANON, Viliam Šuňal, Český Těšín
Asociace občanských poraden, Hynek Kalvoda, Praha
Památková komora, Karel Liška, Praha
Domov Sue Ryder, o.p.s., Matěj Lejsal, Praha
Centrála informačních technologií pro NNO v ČR, o.p.s., Jiří Suk, Praha
Unie evropských federalistů v ČR, Libor Rouček, Praha
Asociace pro podporu rozvoje infor. center pro mládež v ČR, Vlastimil Kopeček, Český Krumlov
Prácheňské sanatorium, o.p.s., Jaroslava Jůzová, Písek
Nádační ústav regionální spolupráce, o.p.s., Jiří Rudolf, Olomouc
Komunitní centrum Říčany, o.p.s., Vlastimil Zima, Říčany
DOMINO – Centrum volného času dětí a mládeže a dalšího vzdělávání, Leona Hozová, Zlín
Český svaz včelařů, Luděk Sojka, Praha
Cerebrum2007, Marcela Janečková, Praha
Volné sdružení nevládních neziskových organizací v kultuře a umění, Praha
První Inovační a Rozvojové O.s., Martin Januš, Valašské Meziříčí
Středočeský vzdělávací institut Akademie J.A.Komenského, Irena Kešnerová, Nymburk
EUROTOPIA Opava, o.p.s., Petra Večerková, Opava
Centrum pro komunitní práci východní Morava, Roman Haken, Zlín
Asociace přerovských neziskových organizací, Ivo Kropáč, Přerov
Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje, Ladislav Krajdl, Plzeň
Českomoravská foosballová organizace, Marek Dostál, Přerov
Otevřený svět, Praha
Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, Dan Žárský, Vsetín
Česká asociace pro psychické zdraví, Jan Martínek, Praha
Duha Klub Dlažka, Jaroslav Biolek, Přerov
Klub mladých Evropanů, Roman Pavlík, Praha
EUTIS, o.p.s., Reda Ifrah Žďár nad Sázavou
Vysočina – Bobrová, Naděžda Hekrlová, Bobrová
Život bez bariér, Jitka Fučíková, Nová Paka
ATMA DO, Jiřina Libánská, Praha
YMCA v ČR, Michael Erdinger, Praha
Finanční gramotnost, o.p.s., Adriana Matúšová, Praha
Asociace NNO Moravskoslezského kraje, Marcela Reichelová, Ostrava
Nadační fond POROZUMĚNÍ, Pavel Mašek, Praha
Asociace NNO Jihočeského kraje, Zdeněk Krejsa, České Budějovice
CENTRED, Jan Vojvodík, Pardubice
Občanské sdružení EducationTalentCulture, Petra Slováček-Rypienová, Český Těšín

SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a
zdravotně sociální oblasti
a jeho členské organizace, Dagmar Hrubcová a Pavel Novák, Praha –
následuje výčet členských organizací SKOK podporujících prohlášení:

Amelie
Člověk zpět k člověku
Diecézní charita Ostravsko-Opavská
Dlaň životu
DOMUS – Centrum pro rodinu
Ergotep
Help-in
Klub Demka
Maltézská pomoc
Nadace CINDI
Nadace mateřská naděje
Naděje
Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov
Občanské sdružení Letní dům
Občanské sdružení ROSA
Oblastní charita Ostrov
ODVAHA ŘEŠIT
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé děti
Pohoda
Poradenské a informační centrum pro SP
PORTUS PRAHA
Prácheňské sanatorium Jaroslava
Sdružení na pomoc dětem
Sdružení PRÁH
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem
SKP centrum
Slezská diakonie
Slunečnice
SNN v ČR
Soužití 2005
Společnost pro ranou péči
Spolu Olomouc
STŘEP
TŘI, o.s.
Zahrada
Arkus Onko Centrum
Armáda spásy
Centrum komunitní práce
Centrum sociální pomoci
Česká katolická charita
Českomoravská provincie Kongregace sester Premonstrátek
DANETA
Diakonie ČCE – středisko v Brně
Diakonie Českobratrské církve
DUHA
ESET-HELP
Fokus Praha
Fokus Mladá Boleslav
Hospic Anežky České
HVĚZDA
Charita Opava
Charita Ostrava
QUIP – Společnost pro změnu
Kaleidoskop
Klub Afasie
Klub Hurá kamarád
Memento Lidice, o.p.s.
Okamžik o.s.
Na počátku

SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. a její členské organizace, Silvie Pýchová,
Praha, následuje výčet členských organizací SKAV podporujících prohlášení:

Asociace pro domácí vzdělávání
Asociace předškolní výchovy
Asociace waldorfských škol v ČR
Česká sekce DCI – sdružení zastánců dětských práv
Kritické myšlení
Program Škola podporující zdraví
Společnost Montessori
NaZemi
Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
Step by Step ČR

Česká rada dětí a mládeže a její členské organizace, Aleš Sedláček, předseda, Praha, následuje
výčet členských organizací ČRDM podporujících prohlášení:

AFS Mezikulturní programy, Praha
AIESEC Česká republika, Praha
Asociace debatních klubů, o. s.
Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s.
Asociace malých debrujárů České republiky, o. s.
Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s.
Asociace turistických oddílů mládeže České republiky (Asociace TOM ČR, A-TOM)
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky
AZIMUT
Boii
Česká tábornická unie o. s.
Československý Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě
Český svaz chovatelů
DC
Dětské umělecké studio – DUS Milevsko
Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů o. s.
ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o. s.
ELSA Česká republika
Erasmus Student Network ČR, o. s.
Expedice Natura
Folklorní sdružení České republiky
Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej
Hnutí Brontosaurus
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
Informační centrum oddílů a klubů o. s.
Jihomoravská rada dětí a mládeže
Jockey Club Malý Pěčín
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Klub dobré zprávy
Klub Domino, Dětská tisková agentura
Klub mladých Filadelfia
KLUB PATHFINDER
Klub přátel umění v České republice, o. s.
Klub úplně fantastické rekreace
Koala
Kolpingovo dílo České republiky o. s.
Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, o. s.
Křesťanské sdružení Benjamin
KVĚT – sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR
Lačhe Čhave
Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League
Lípa 2
Mládež Českého červeného kříže
Mladí konzervativci, o. s.
Mladí sociální demokraté
Moravská hasičská jednota o. s.
NTS TEXAS RANGERS
Filadelfie, o. s.
Altus, o. s.
Blesk, o. s.
Děti bez hranic, o .s.
Gaudolino, O. s.
Hnutí GO!, o. s.
Letní dům, o.s.
Nedánov, o. s.
Rokrští, o. s.
Pionýr
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže
Prázdninová škola Lipnice, o. s.
Príma děti, o. s.
Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu
Projekt Odyssea
Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
Royal Rangers v ČR
Salesiánské hnutí mládeže
Salesiánské kluby mládeže
Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA
SDO Vlčata Rabštejnská Lhota
Sdružení FILIA
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS)
Sdružení Klubko
Sdružení Mladých ochránců přírody
Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s.
Sdružení Roztoč
Sdružení RUBÍN Valašské Klobouky
Sdružení turistických a tábornických oddílů
SEM v České republice – Sdružení evangelické mládeže
Slezská diakonie
SMARAGD
SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje
Spojené ruce
Společenství harmonie těla a ducha
Společenství Romů na Moravě
Středisko Radost, občanské sdružení
Středočeská rada pro děti a mládež
STUD Brno
Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj
T.O. Lvíčata
T.O. Střelka
Tercia Volta
Together Czech Republic
Velký vůz
YMCA v České republice
Zálesák, svaz pro pobyt v přírodě
Zeměpisná společnost Morava
ZIP – Zábava, informace, poradenství a pomoc
Život trochu jinak

Z podkladů dodaných jednotlivými organizacemi a asociacemi seznam sestavil dne 20. 6. 2011
Petr Bergmann, koordinátor iniciativy a tiskového prohlášení