Říjnový kulatý stůl (2010) – výstup

Koncepce a principy revizí a změn kurikula

Říjnové setkání kulatého stolu navázalo na téma diskutované v září a mělo za cíl hlouběji proniknout do uvedené problematiky. Řada indicií totiž naznačuje, že kurikulární reforma se příliš nepromítá do školní praxe. Je také otázkou, zda reflektuje dnešní svět změny, zda odpovídá tomu, co od ní očekáváme, a pokud ne, zda je třeba na nové skutečnosti reagovat.

Organizátoři formulovali řadu dílčích otázek, jejichž odpovědi by mohly pomoci školám v práci s kurikulem:
● Co znamená revidovat a měnit kurikulum?
●Jakým způsobem mají být revize kurikula prováděny? Čím se mají změny kurikula řídit?
● Jak se vyrovnat s tím, že díky změnám ve společnosti a vývoji poznání (v oborech, v psychologii, v pedagogice, v technologiích a v řízení procesů ve vzdělávání) se už po krátké době může zdát kurikulum nevyhovující a budou tendence ho měnit?
● Jak akceptovat užitečné a oprávněné návrhy na změny a jak odmítat návrhy pramenící z parciálních zájmů vlivových skupin?
● Jak udržet kurikulum na realizovatelné úrovni?
● Kdo vytváří očekávání spojená se vzděláním?
● Jak dosáhnout celospolečenského konsensu na cílech vzdělávání?
●Je nutné formulovat vzdělávací cíle na úrovní národního programu vzdělávání? • Jak optimálně provázat revize ŠVP a RVP?
● Jak se nejlépe dobrat ke kriteriím hodnocení kurikula?

Téma vzbudilo zájem především pracovníků odborných institucí, zúčastnili se i někteří zástupci škol.

Zápis z kulatého stolu.