Činnosti

JEDNÁNÍ VÝBORU A ČLENSKÝCH ASOCIACÍ
 • Jednání výboru jsou pracovní setkání zvolených reprezentantů sdružení, která se konají v době mezi členskými konferencemi.
 • Schůzky členských asociací (tzv. členské konference) představují pravidelná pracovní setkání členů sdružení, jež probíhají jednou měsíčně (kromě období školních letních prázdnin) a na nichž dochází k projednávání organizačního chodu sdružení, řešení aktuálních problémů školské reformy či koordinaci a sjednocování společných postupů, strategií a řešení na podporu a ochranu nových změn ve vzdělávání.
KULATÉ STOLY
 • Veřejná diskusní setkání pořádaná SKAV, z. s. a EDUin, o.p.s.
 • Probíhají pravidelně každý měsíc (kromě období školních letních prázdnin) v Praze, jsou pořádána zdarma, bez nutnosti předchozí registrace a trvají 2-3 hodiny.
 • Vybraná témata se vztahují k aktuálním otázkám z oblasti vzdělávání a školství.
 • Výstupy z jednání jsou publikovány na webu SKAV, z. s. a EDUin, o.p.s.
 • Pozvánky na setkání jsou rozesílány prostřednictvím e-mailu. Žádosti o zařazení do databáze kontaktů jsou přijímány na emailové adrese info@skav.cz.
 • Více viz rubrika Kulaté stoly.

ODBORNÁ STANOVISKA SKAV:

Stanovisko o pedagogických pracovnících (2019)

Stanovisko k zákazu mobilů ve školách (2019)

Stanovisko k probíhající revizi RVP (2018)

Stanovisko k současnému způsobu naplňování tématu výchovy k obraně státu na českých školách (2017)

Stanovisko k bezpečnému klimatu ve třídě (2016)

Prohlášení k povinnému předškolnímu vzdělávání (2015)

OTEVŘENÁ KONFERENCE (od roku 2014 konference Úspěch pro každého žáka)
 • Každoroční setkání nejen jednotlivých členských asociací SKAV, z. s., ale i zástupců z řad široké školské a odborné veřejnosti, státní správy či dalších neziskových asociací pohybujících se na poli školství a vzdělávání.
 • Z diskusí jsou pořizovány výstupy, které jsou následně uveřejněny na webu SKAV, z. s., a na webu konference www.ucimekvalitne.cz.
 • Od roku 2014 se konference koná v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka
 • Výstupy konferencí: 2019201820172016201520142013 – 2012 – 2011 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005

ZPRAVODAJ SKAV

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • Vydávání tiskových zpráv k tématu vzdělávací politiky.
 • Publikování stanovisek k aktuálním tématům v oblasti vzdělávání.
 • Zpracovávání studií ke konkrétním tématům týkajících se vzdělávání a vzdělávací politiky.
 • Vydávání publikací zabývající se inovativními přístupy ve vzdělávání.
 • Publikace SKAV:
2010:
Studie Kdy a jak měnit kurikulum – ke stažení ZDE.
– kol. autorů: Kdy a jak měnit kurikulum. 1. vydání. Praha: SKAV, o. s., EDUin, o.p.s., 2010. Studie byla vydána ve spolupráci s EDUin, o.p.s.
2008:
Publikace Hodnocení: důvěra, dialog, růst – ke stažení ZDE.
Košťálová, H., Straková, J. Hodnocení: důvěra, dialog, růst. Praha: SKAV, o. s., 2008. ISBN 978-80-254-2417-9.
Publikace byla vydána v rámci projektu: „Prostor pro sdílení a vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství”.
Vydání publikace spolufinancoval Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. m. Prahy.
Sborník Kulaté stoly ke vzdělávací politice /listopad 2005 – červen 2008/ – ke stažení ZDE.
– Kol. autorů. Kulaté stoly ke vzdělávací politice /listopad 2005 – červen 2008/. 1. vydání. Praha: SKAV, o. s., 2008. ISBN 978-80-254-2451-3.
Vydání sborníku spolufinancoval Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. m. Prahy.
Sborník VI. otevřená konference SKAV, o. s. – 24. 4. 2008, Praha – ke stažení ZDE.
Kol. autorů. VI. otevřená konference SKAV, o. s. – 24. 4. 2008, Praha. 1. vydání. Praha: SKAV, o. s., 2008.
Vydání sborníku spolufinancoval Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. m. Prahy.
2007:
Publikace Sledujeme kvalitu školy – příručka pro zřizovatele (pouze ve vytištěné formě)
Kol. autorů. Sledujeme kvalitu školy – příručka pro zřizovatele. Praha: SKAV, o. s., 2007.
Publikace byla vydána v rámci semináře: „Sledujeme kvalitu školy”. Vydání publikace spolufinancoval Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. m. Prahy.
Studie Hodnocení výsledků vzdělávání a jeho funkce ve vzdělávacích systémech ve vybraných zemích (pouze ve vytištěné formě)
Simonová, J., Straková, J. Hodnocení výsledků vzdělávání a jeho funkce ve vzdělávacích systémech ve vybraných zemích. Praha: SKAV, o. s., 2007.
Publikace byla vydána v rámci semináře: „Sledujeme kvalitu školy”. Vydání publikace spolufinancoval Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. m. Prahy.

Sborník členských asociací SKAV, o. s. – duben 2007 – ke stažení ZDE.

Kol. autorů. Sborník členských asociací SKAV. 1. vydání. Praha: SKAV, o. s., 2007.
Vydání sborníku spolufinancoval Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. m. Prahy.

2006:
Sborník členských asociací SKAV, o. s. – duben 2006 – ke stažení ZDE.
Kol. autorů. Sborník členských asociací SKAV. 1. vydání. Praha: SKAV, o. s., 2006.
Sborník byl vydán za finanční podpory Fund for Education a Nadace Open Society Fund Praha.
2005:
Studie Rizikové kroky vzdělávací politiky v oblasti evaluace – ke stažení ZDE.
Straková, J., Simonová, J. Rizikové kroky vzdělávací politiky v oblasti evaluace. 1. vydání. Praha: SKAV, o. s., 2005.
Studie byla vydána za finanční podpory Nadace VIA.
PROJEKTY

SKAV realizoval tyto projekty:

Kulaté stoly SKAV a EDUin (květen – prosinec 2013)

Grantová podpora: Nadace OSF. Více v rubrice Kulaté stoly 2013.

Prostor pro sdílení a vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství (srpen 2006 – červenec 2008)
Grantová podpora: Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. m. Prahy
Projekt se zaměřuje na zvyšování odborné způsobilosti učitelů, ředitelů a dalších odborných pracovníku ve školství prostřednictvím několika typu akcí. V prvním tématickém okruhu se projekt soustřeďuje na kulaté stoly a konference, jež budou kromě vzdělávání vytvářet prostor pro sdílení názorů, zkušeností a potřeb učitelů a dalších odborných pracovníku ve školství. Ve druhém tématickém okruhu se projekt věnuje přípravě a organizaci vzdělávacích kurzů pro učitele a seminářů pro odborné pracovníky odboru školství Magistrátu hl. města Prahy a jednotlivých městských částí. Vzdělávací kurz pro učitele se soustředí na vývoj a výběr nových hodnotících nástrojů vzdělávacích výsledků žáků. V rámci příprav kurzu bude rovněž vypracována metodika, která bude součástí nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku. Semináře pro odborné pracovníky odboru školství se soustředí na systém kritérií, na základě kterých lze hodnotit kvalitu jednotlivých typu evaluačních nástrojů vzhledem k cílům vzdělávání. Dále se zaměří na vytvoření předpokladů pro korektní interpretaci výsledku různých typů evaluačních šetření, která nezávisle na sobě provádí škola i zřizovatel. Účastníci kurzu a seminářů dostanou také k dispozici odbornou studii, která zmapuje různé způsoby hodnocení vzdělávacích výsledků žáka, jenž nacházejí své uplatnění ve vyspělých státech. Zvláštní důraz přitom bude kladen na ty státy, které opakovaně dosahují dobré výsledky v mezinárodních šetřeních a na analýzu vlivu způsobu hodnocení na kvalitu vzdělávacích výsledků.
Sdílení názorů na kvalitu hodnocení vzdělávání v ČR, 2. etapa (červenec 2007 – červen 2008)
Grantová podpora: Fund for Education
Projekt vychází ze současné strategie činnosti SKAV, o. s., která je orientována na podporu pozitivního průběhu implementace národního kurikula do reálné výuky škol. Cílem projektu je sledovat na všech úrovních vývoj hodnocení kvality vzdělávacích podmínek a vzdělávacích výsledků, pokračovat v realizaci úspěšných aktivit z předcházejícího grantového období FFE pro školní rok 2006/2007 – tedy diskusních setkání u kulatého stolu, konference, pracovních schůzek členských asociací SKAV, o. s. a odborných týmů, a uspořádat krajský vzdělávací seminář pro školské úředníky. Řešení bude mít celorepublikový dopad na tři cílové skupiny – široké spektrum pedagogické veřejnosti, členské organizace SKAV, o. s. a odborné pracovníky regionálních školských institucí.
 • 2007:
Sdílení názorů na kvalitu hodnocení vzdělávání v ČR, 1. etapa (červenec 2006 – červen 2007)
Grantová podpora: Fund for Education
Hlavním cílem projektu bylo sledovat vývoj systému hodnocení vzdělávání v ČR a vyhodnocovat dopad evaluačních aktivit na realizaci kurikulární reformy. V prvním okruhu realizačního řešení se projekt zaměřil na vytváření prostoru pro sdílení názorů na vývoj a kvalitu hodnotícího sytému vzdělávání v ČR. Prostorem pro sdílení názorů a informací bylo konání 10 tematických diskusních kulatých stolů a jednodenní konference SKAV, o. s. Zpětná vazba pro všechny účastníky, kterou otevřená platforma kulatých stolů a konference umožnila, přispěla k vytvoření reálného obrazu o potřebách škol a jejich zřizovatelů na straně jedné, a zároveň zprostředkovala podrobnější interaktivní vysvětlení evaluačních koncepcí představitelů různých složek hodnotícího systému pedagogickým odborníkům a občanským sdružením na straně druhé. Ve druhém okruhu realizačního řešení se projekt zaměřil na rozvíjení odborného růstu a spolupráce členů SKAV, o. s. při formulování společných stanovisek SKAV, o. s. k aktuálním problémům v oblasti evaluace vzdělávání v ČR. Uskutečnilo se 10 pracovních mítinků zástupců SKAV, o. s., na kterých byla zpracována strategická řešení pro aktivity odborníků z členských organizací SKAV, o. s. Řešení se zabývala minimalizací rizik rozporu evaluačních aktivit s cíli kurikulárních dokumentů. Třetí okruh realizačního řešení se zaměřilo na zmapování stávajícího systému evaluace vzdělávání v základních školách v ČR.
 • 2006:
Aktivní role SKAV zprostředkování výměny zkušeností mezi aktéry kurikulární reformy (červenec 2005 – prosinec 2006)
Grantová podpora: Fund for Education, Nadace Open Society Fund Praha
Hlavními cíli obou projektů bylo vytvoření prostoru pro výměnu informací mezi aktéry reformy a veřejností, a vytváření podmínek pro koordinovanou spolupráci členů SKAV, o. s. v systému dalšího vzdělávání učitelů. Cílovými skupinami byli: pedagogická veřejnost, kteří měli příležitost veřejně diskutovat o názorech na průběh kurikulární reformy; lektoři SKAV, o. s., kteří získali větší přehled o vzdělávacích potřebách učitelů základních škol i o nabídce; učitelé a ředitelé škol, kteří prostřednictvím prosazovaných stanovisek SKAV, o. s., získali vhodnější podmínky pro svojí činnost a členská základna SKAV, o. s. Realizace projektu probíhala prostřednictvím tří okruhů činností: 1. konání veřejných diskusních mítinků (kulaté stoly, nově byly diskuse pořádány i v regionech), 2. spolupráce členských organizací SKAV, o. s. (jednodenní pracovní semináře členů SKAV, o. s., schůzky pracovních týmů, dvoudenní pracovní seminář lektorů členských organizací SKAV, o. s., zpracování podkladových studií a analýz dopadu nových školských zákonů na činnost škol i na průběh kurikulární reformy, vytváření a prosazování stanovisek SKAV, o. s. v poradních sborech MŠMT) a 3. zapojení inovativních škol do činnosti SKAV, o. s. (zpracování databáze sítě inovativních škol a následné analytické studie souvislostí mezi vývojem školy a její spoluprací s členskými organizacemi SKAV, o. s.).
 • 2005
Role neziskových iniciativ v systému  DVPP (leden – prosinec 2005)
Grantová podpora: Nadace Open Society Fund Praha
Cíl a řešení projektu vycházel z dlouhodobého záměru SKAV, o. s.; tj. posílení role pedagogických neziskových iniciativ v systému dalšího vzdělávání pedagogů (DVPP) a vytvoření profesionálního a odborného zázemí pro prosazování společných postupů pozitivních změn  kurikulární reformy v ČR. Projekt sestával ze tří na sebe navazujících kroků: 1. zapojení lektorů členských organizací SKAV, o. s. do státem organizované přípravy učitelů pro implementaci RVP ZV, 2. sledování a vyhodnocování průběhu změn souvisejících s kurikulární reformou v ČR a 3. realizace aktivit na podporu pozitivních změn, které přinesla kurikulární reforma.
Informace a komunikace jako nástroje vzdělávací politiky (září 2004 – listopad 2005)
Grantóvá podpora: Nadace VIA
Cílem projektu bylo prosazování účasti občanských sdružení na tvorbě a realizaci celostátních koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání. Hlavní pozornost projektu se soustřeďoval na prosazování účasti občanského sektoru na tvorbě dvou nejaktuálnější koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání – státní koncepce evaluace vzdělávání (připravované jednotné plošné testování v 5. a 9. třídě) a reformy kurikula (tzv. nových osnov). Projekt byl realizován ve třech fázích. V první fázi byly vypracovány dvě odborné studie, které posoudily aktuální verze připravovaných koncepcí z pozic pedagogických iniciativ. Ve druhé fázi bylo na základě těchto studií vypracováno společné stanovisko občanských sdružení. Ve třetí fázi byli s tímto stanoviskem seznámeni politici veřejné správy.
Vytváření pozitivních podmínek pro reformní změny ve vzdělávání v ČR (červenec 2004 – červen 2005)
Grantová podpora: Fund for Education
Cílem projektu bylo posílit roli neziskových pedagogických iniciativ v systému postgraduálního vzdělávání pedagogů a vytvořit profesionální a odborné zázemí pro prosazování pozitivních změn kurikulární reformy v ČR. Projekt byl realizován ve třech na sebe navazujících aktivitách: 1. zapojení lektorů členských organizací SKAV, o. s. do státem organizované přípravy učitelů; 2. spolupráce s MŠMT na zpracování strategie přípravy učitelů a 3. monitoringu průběhu změn souvisejících s kurikulární reformou a zpracování stanovisek k prosazování pozitivních změn kurikulární reformy.
 • 2004:
Vytváření pozitivních podmínek pro reformní změny ve vzdělávání v ČR (leden – prosinec 2004)
Grantová podpora: Nadace Open Society Fund Praha
Cílem projektu byla implementace životních kompetencí do školních vzdělávacích programů, přičemž zvolený cíl navazoval na: a. kurikulární strategii SKAV, o. s., jejímž hlavním cílem bylo vytváření pozitivních podmínek pro zlepšení vzdělávacích procesů zaměřených na rozvoj osobnosti dítěte; b. potřeby související s realizací nové vzdělávací koncepce v ČR a c. prvotní zkušenosti škol s experimentální tvorbou školního vzdělávacího programu, které realizoval program Škola podporující zdraví a program Národní škola. Realizační záměr projektu se skládal z těchto částí: 1. přípravy vhodných metodických a tréninkových materiálů, které sloužily k proškolení lektorů SKAV, o. s. a následně byly využity v systému DVPP při rozvíjení jejich dovedností implementovat životní kompetence do ŠVP; 2. vytvoření funkčních pracovních týmů projektu (organizační, administrativní, atd.) ze zástupců členských asociací SKAV, o. s., 3. konání aktivit, které prezentovaly dílčí výstupy projektu; a 4. iniciování výměny zkušeností a informací mezi odborníky, zástupci státní správy, samosprávy, pedagogickými asociacemi, školami a veřejností.